Kunskapsstöd och rutiner

Kunskapsstöd och rutiner för Region Gävleborgs samverkanspartners exempelvis privata vårdgivare.

1177 Vårdguidens e-tjänster Personalverktyg för 1177 Vårdguidens e-tjänster, Journalen och stöd och behandling.
Ambulans Om EKG-sändning från ambulanssjukvården och rutiner för räddningstjänsterna i Gävleborg i väntan på ambulans.
Asylsökande och flyktingar Information och verktyg för dig som arbetar med asylsökande och flyktingar i vården.
Barn och unga Hälsa och vård inom området barn och unga för vårdgivare och samverkansaktörer.
Cancer Cancerstrategi, prevention, tidig upptäckt, forskning och innovation inom området cancer.
Centrum för sällsynta diagnoser Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) har som mål att verka för att personer som har sällsynta diagnoser får samma möjlighet till diagnos, adekvat behandling och samhällsservice som andra invånare har enligt svensk lagstiftning.
Coronavirus covid-19 Samlad information om corona, bland annat information från smittskydd, provtagning och utbildningar.
Diabetesfoten Om hantering av diabetesfötter, fotstatus, egenvård, sår med mera.
Diagnostik Provtagning, diagnostik och undersökningar med mera inom laboratoriemedicin och bild- och funktionsmedicin.
Digitala kallelser Region Gävleborg erbjuder invånare i Gävleborg digitala remissbekräftelser, kallelser samt biljett i X-trafiks app för resa till vården. Information om hur det fungerar samt frågor och svar.
Hjälpmedel Information om hjälpmedel inom Region Gävleborg. Informationen är till för dig som vårdgivare.
Hudpärmen Vårdprogram och råd gällande hudsjukdomar.
Hälsoval - dokument och rutiner Medicinska och administrativa rutiner för vårdgivare inom Hälsoval Gävleborg.
Influensavaccination Om vaccination under influensasäsongen 2020-2021, avtal och beställning, frågeformulär till patienten, injektionsteknik och inrapportering av vaccinationsdoser.
Intellektuell funktionsnedsättning Remissmall och information om utredning hos personer som har fyllt 18 år.
Kardiologi Vårdprogram för akuta hjärtsjukdomar och hjärtsvikt.
Kliniskt träningscentrum KTC - Färdighetsträning för hälso- och sjukvårdspersonal.
Kommun- och regionsamverkan Om rutiner och manualer för Lifecare, samordnad individuell plan (SIP), egenvård, hemsjukvård och mobilt team i samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
Levnadsvanor Här kan du som vårdgivare hitta den information och vägledning du behöver för att kunna stödja dina patienter i att förändra sina levnadsvanor.
Läkemedel Samlad information om läkemedel för vårdpersonal.
Min vård Gävleborg Instruktioner och vägledning för dig som ska arbeta med Min vård Gävleborg.
Palliativ vård Om palliativ vård, remiss och samverkan med kommuner och primärvård.
Rehabilitering Om rehabilitering, sjukskrivning, och arbetsterapi.
Reumatologi Vårdprogram reumatiska sjukdomar.
Smittskydd Smittskydd Gävleborg arbetar med att förebygga och minska risken för spridning av smittsamma sjukdomar.
Sterilcentral Hantering, skötsel och packning av instrument som skickas till sterilcentralen för sterilisering.
Tandvård Om tandvård för dig som arbetar inom tandvård, sjukvård, kommun och omsorg.
Vuxenpsykiatri Remittering, diagnostik, utredning vårdprogram och SAM-team.
Våld i nära relationer Om bemötande och handläggande av personer som varit utsatt för våld i nära relationer.
Vårdhygien Basala hygienrutiner, hygien- och klädregler, förebyggande av vårdrelaterade infektioner, utbildning inom hygien och hygeninformation A-Ö.