Infrastruktur och transporter

Tillgängliga och attraktiva platser är avgörande för Gävleborgs utveckling. Utifrån den regionala infrastrukturplanen driver och finansierar Region Gävleborg insatser för att skapa förutsättningar för landsbygder, samhällen och städer där människor vill bo, leva och verka.

De geografiska förutsättningarna i Gävleborg medför att länet är beroende av en välfungerande och hållbar infrastruktur. Det regionala utvecklingsarbetet ska bidra till att de fysiska förutsättningarna förbättras genom ett fungerande transportsystem. Det är Region Gävleborgs ansvar att ta fram den regionala infrastrukturplanen, som ska möjliggöra hållbara transporter och ökad tillgänglighet i länet.

Region Gävleborg samverkar tillsammans med andra aktörer i samhället, i och utanför länet. Aktörer som kommuner, statliga myndigheter, företag och organisationer inom näringslivet eller ideella organisationer. Arbetet handlar exempelvis om att ta fram studier, strategier och handlingsplaner för vad som ska göras kommande år. Det innebär också att arbeta med attityder och beteendeförändring för att till exempel få fler att cykla eller åka kollektivt.