Order

Cykla i Gävleborg- regionalt cykelprogram

Cykeln är en möjliggörare, att cykla är ett billigt, klimatsmart och hälsofrämjande färdsätt som lämpar sig ypperligt för korta resor. I Gävleborg har 48 procent av länsinvånarna möjlighet att cykla på mindre än 15 minuter mellan bostad till arbete/skola. Om fler cyklar bidrar det positivt till de globala och nationella målen om omställning till ett hållbart transportsystem.

Det regionala cykelprogrammet Cykla i Gävleborg är framtaget i samverkan med kommuner och aktörer som arbetar med att främ­ja och öka cykling i länet. Syftet är att samla länets aktörer i en ge­mensam målsättning och viljeinriktning kring de områden som har identifierats som viktiga.

Målen i programmet är att Gävleborgs län till 2030 ska:

  • Öka färdmedelsandelen för cykel med 10 procentenheter, från 7 procent till 17 procent.
  • Antalet allvarligt skadade cyklister ska minska med 25 procent och antalet omkomna ska bli noll.

För att nå de två övergripande målen har följande fem insatsområ­den tagits fram.

  • Planera för cykeln
  • Gör cykling attraktivt
  • Ta cykeln i, till och från kollektivtrafiken
  • Låt barnen cykla
  • Pendla med cykel

Region Gävleborg har under många år jobbat aktivt med att skapa goda förutsättningar tillsammans med kommunerna för att cyklingen i länet ska öka. Arbetet med att öka cyklingen stöds i fle­ra styrande dokumentet, där ibland den Regionala utvecklingsstra­tegin (RUS), med mål och indikatorer som Region Gävleborg och andra samverkansaktörer inom regional utveckling arbetar emot. Länsplan för regional transportinfrastruktur 2022–2033, Regionalt trafikförsörjningsprogram 2022–2030 och Skogsprogrammet är andra viktiga dokument som ur olika aspekter arbetar med ökad och säker cykling för alla invånare oavsett kön, ålder, förmågor eller bakgrund.

Läs programmet

Cykla i Gävleborg - Ett regionalt program för ökad och säker cykling (pdf)