Elkraft

Arena elkraft Gävleborg

Arena elkraft Gävleborg är ett regionalt samverkansforum med fokus på elkraftsförsörjningens ökade betydelse för såväl klimatomställning som att möjliggöra förnyelse och utveckling i Gävleborg.

Frågan om ”elen räcker” har blivit högaktuell de senaste åren i takt med digitaliseringens och omställningens snabba utveckling inom näringsliv, transporter och samhälle, och där just elkraft och elektrifiering blivit något av en huvudnyckel. Den nya spelplanen gör att Sveriges elsystem står inför omfattande behov av utveckling och förnyelse inom samtliga delar från elproduktion och distribution till lagring och effektiv användning av elkraft. I Sverige förväntas elbehovet komma att dubbleras inom de kommande 20-30 åren.

I Gävleborg är frågan om tillgång till el i fokus ur flera perspektiv. Det handlar bland annat om ökat elbehov till följd av elektrifiering av befintlig industri och transporter samt etableringar av elintensiva företag. Utmaningen är kapaciteten i näten och långa tillståndsprocesser för att bygga ut ny elinfrastruktur. Men det finns också möjligheter i form av teknikutveckling, vätgassystem och utbyggnad av förnybar elproduktion genom exempelvis vindkraft och solkraft.

Sammantaget är det en komplex infrastruktur med många aktörer, privata som offentliga, på olika samhällsnivåer med skilda funktioner och intressen, som tillsammans skapar elkraftssystemet. Det gör det samtidigt svårt att få en helhetsbild, liksom förståelse för hur tillgång, behov och utmaningar ser ut och påverkar oss regionalt i Gävleborg.

Behovet av bättre dialog, kunskap och samverkan mellan aktörer i systemet ledde fram till att initiativet ´Arena elkraft Gävleborg´ startade 2020. Arenan är ett öppet samverkansforum som samordnas av Region Gävleborg som en del i det regionala utvecklingsuppdraget. Arenan riktar sig till berörda aktörsgrupper och intressenter från lokal till nationell nivå, med hela kedjan från elproduktion, distribution, till smart användning.

Inom arenan deltar kommuner i Gävleborg, lokala energibolag, elproducenter, regionala nätdistributörer, Svenska kraftnät, Mellansvenska Handelskammaren, Högskolan i Gävle, Länsstyrelsen i Gävleborg och Region Gävleborg.

Ny rapport från arenan: Elkraftförsörjning i Gävleborg

En viktig del i arenans inledande arbete har varit att bygga upp en gemensam kunskap om nuläge och framtida tillgång och behov av elkraft i Gävleborg, liksom hur vi tillsammans kan bidra till förbättringar och lösningar på de utmaningar som ses inom länet. En framtidsriktad systemanalys har därför tagits fram under året med hjälp av konsultföretaget Sweco Energy.

Vår förhoppning är att systemanalysen ska bidra till ökad kunskap om elkraftförsörjningens roll i samhället och de drivkrafter och utmaningar som just nu pekar mot ett tilltagande behov av ökad nätkapacitet, tillgång på mer förnybar el och lagringsmöjligheter. Vi hoppas att den stärker insikter om situationen i Gävleborg och de behov och utmaningar som vi står inför. Vi hoppas samtidigt tydliggöra de möjligheter och lösningar vi både har och kan utveckla tillsammans för en elförsörjning som räcker till både klimatomställning och fortsatt utveckling i hela länet.

Läs rapporten (pdf)

 

Läs kortversion av rapporten (pdf)

Kontakt


Region Gävleborg har tilldelats nationella medel för 2020-2021 från Tillväxtverkets program Tillväxtskapande samhällsplanering för att utveckla arenan och lyfta elkraftsförsörjning som en viktig del i det regionala utvecklingsarbetet.