Electric road hybrid truck, Scania G 360 4x2 (Hybrid Truck with Siemens pantograph on the roof)
Gävle, Sweden
Photo: Tobias Ohls 2016

Ledarskapsmodellen och regional utveckling

Komplexa samhällsutmaningar är sammansatta, speciellt de som är relaterade till klimatenergi och transportfrågor. För olika personer och organisationer kan de både utgöra hot eller möjligheter. När samhällsutmaningarna är globala kan lösningar få positiv påverkan på regional tillväxt, sysselsättning och livskvalité. Men utan lösningar och engagemang är utvecklingen ett genuint hot mot samma områden.

Med komplexa sammanhängande system av teknik, beteende, affär och samhälle, attityder, beteenden, befintliga och nya lösningar samt de klimatkrav som satts upp krävdes ett nytt sätt att leda innovationprocessen för att klara uppgiften. Intresset för världens första elväg för tung trafik utanför Sandviken 2016-2020 attraherade 2600 besökare från 31 länder, som även inkluderade internationella organisationer som inte primärt arbetade med transportfrågor. Med tiden växte också intresset för ledarskapet och arbetssätten. Hur lyckades vi göra något många trodde var omöjligt?

En innovationsprocess i världsklass

Innovationshöjden på tekniken i ElvägE16 var låg med redan beprövade tekniska lösningar och stora inslag av standardkomponenter. Innovationshöjden på arbetssättet och ledarskapet var däremot på en exceptionellt hög nivå. Från första början fanns en ambition i elvägsprojekten och i Region Gävleborgs strategiska innovationsarbete en ambition att bygga en fungerande ledarskapsmodell som även kan tillämpas mer generellt på regionens innovationsarbete. När sättet att leda elvägsprojekten gav banbrytande och världsledande resultat inleddes också ett utvecklingsarbete att beskriva ledarskapet och arbetssätten som dokumenterats genom rapporten: ”Avancerad innovationsledning för komplexa samhällsutmaningar.” Modellen beskriver den helhet av ledarskapstyper och drivkrafter som krävts för att lyckas med en innovationsprocess i världsklass.

De åtta ledarskapstyperna är:

  • Grundläggande ledningsfilosofi
  • Affärsskrädderi som arbetssätt
  • Processledning – att rikta alla aktiviteter mot övergripande mål
  • Samverkansledning genom neutral samverkansplattform
  • Systemledning – att få alla delarna att fungera tillsammans
  • Förändringsledning – människan i utvecklingsarbetet
  • Program- och projektledning
  • Platsbaserat- och regionalt ledarskap
  • Kommunikativt ledarskap
  • Förmåga att hantera komplexitet – ”Complexity Leadership”.

Ledarskapet har också uppmärksammats av EU som exempel på fungerande arbetssätt för genomförande av smart specialisering – hur man kraftsamlar en region för att lösa en gemensam samhällsutmaning. Delar av ledarskapsmodellen har dokumenterats tillsammans med EU:s interreg-program Policy Learning Platform i en peer review (2019-01-30):                ”Mastering the Art of Innovation Governance”.