Cirkulär och biobaserad ekonomi

Ett av fem målområden i Region Gävleborgs RUS är en samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi. I en cirkulär ekonomi är varor och tjänster designade för att ingå i biologiska och tekniska kretslopp. Det är ett ekonomiskt system där resurser och värden ständigt återskapas.

Den cirkulära ekonomin omfamnar även bioekonomi som en grundläggande beståndsdel i att ställa om det råmaterial som använda. Därför används begreppet cirkulär och biobaserad ekonomi i Region Gävleborgs RUS för att vara så tydliga om möjligt och sätta både cirkulär och bioekonomi i sammanhanget av omställning.

Omställning av hela det ekonomiska systemet för såväl samhälle, företag och andra aktörer är en grundförutsättning för att möta klimat- och miljöutmaningarna. På regional nivå ligger fokus på näringslivets och offentlig sektors omställning där forskning, innovation, digitalisering och utforskande arbetssätt bidrar till de strukturförändringar som behöver ske för att uppnå en cirkulär och biobaserad ekonomi.

I omställning till en cirkulär och biobaserad ekonomi är förnybar energiproduktion och energianvändning central. För att nå en hållbar energianvändning behöver både andelen förnybar energi och energieffektiviseringstakten öka. För att åstadkomma detta krävs att produktionen av förnybar energi ökar, vilket Gävleborg har goda förutsättningar för.

Som Sveriges skogsrikaste region är bioekonomins aktörer en styrka i omställningen till en cirkulär och biobaserad ekonomi. Gävleborgs skogsprogram 2021-2030 har tagits fram i tillsammans med en mängd aktörer, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. Programmet pekar på grundförutsättningen för att nå omställning – att bryta strukturer. Till det finns prioriteringar inom tre identifierade kategorier – Hållbarhet i skogen, Mångbruk i skogen samt Omställning, konkurrenskraft och kompetens.

Läs mer om Gävleborgs skogsprogram eller på Länsstyrelsens hemsida.

Kontakt