Regional kulturplan och samverkansverkansmodellen

Den regionala kulturplanen beskriver vilka prioriteringar som gäller för det regionala konst- och kulturlivet under en fyraårsperiod.

Kultursamverkansmodellen

En regional kulturplan är ett underlag till Kulturrådets beslut om hur stort statsbidrag till regional kulturverksamhet blir. Regionens fördelning av dessa medel ska främja en god tillgång för länets invånare till sju verksamhetsområden:

 • professionell teater-, dans- och musikverksamhet
 • museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete
 • biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet
 • professionell bild- och formverksamhet
 • regional enskild arkivverksamhet
 • filmkulturell verksamhet
 • främjande av hemslöjd

Fördelningen av statsbidraget ska bidra till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås.

Enligt de nationella kulturpolitiska målen som beslutades av riksdagen 2009 ska kulturen vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

För att uppnå målen ska kulturpolitiken:

 • främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor
 • främja kvalitet och konstnärlig förnyelse
 • främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas
 • främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan
 • särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

Kontakt