Litteratur för barn och unga

Region Gävleborgs avdelning Kultur Gävleborg har uppdrag inom kultursamverkansmodellen för området litteratur. För att gemensamt kunna utveckla och ta tillvara kompetens inom länet sker samarbete genom avtalsskrivning mellan Kultur Gävleborg och Litteraturhuset Trampolin i Sandviken.

Litteraturhuset Trampolin i Sandviken verkar för barns och ungas läs- och språkutveckling genom olika estetiska uttrycksformer som film, bild, musik, drama och litteratur, med fokus på berättande. Verksamheten har ett utforskande arbetssätt och undersöker hur nya metoder för läs- och språkstimulans kan tas fram och användas.

Parternas syfte med samarbetet är att arbeta enligt den regionala kulturplanen 2023 - 2026 genom att samverka inom området litteratur och läsfrämjande för målgruppen barn och unga och sprida kunskap, metoder och verksamhet i hela länet.

Litteraturhuset Trampolin åtar sig att i samverkan med Kultur Gävleborg utveckla arbetet med litteratur och läsfrämjande verksamhet för målgruppen barn och unga i länet. Detta genom att:

  • Erbjuda länets kommuner kompetenshöjande insatser om berättande med hjälp av estetiska uttrycksformer för målgruppen barn
  • Delta i länets nätverk för barn- och ungdomsbibliotekarier
  • Omvärldsbevaka och sprida kunskap om metodutveckling inom barns och ungas läs- och språkutveckling med fokus på berättande samt om läsfrämjande verksamhet för barn och unga i länet
  • Delta i det regionala utvecklingsarbetet kring verksamhetsområdet litteratur som konstform med fokus på barn och ungas skrivande
  • Ta fram ett utbud inom det läs- och litteraturfrämjande området till den digitala plattformen för regionalt utbud för barn och unga, delta i arbetsgrupper och utbudsdagar.
  • Bedriva egen metodutveckling och sprida kunskap till länets aktörer genom olika kanaler och plattformar

Litteraturhuset Trampolin

Litteraturhusbloggen

Trampolinmodellen (film)