Gävleborgs skogsprogram

Våren 2021 antog regionfullmäktige Skogsprogrammet för Gävleborg 2021-2030. Därmed fick länet ett styrdokument som ska visa den gemensamma vägen framåt för arbetet med skogsfrågorna, vad vi behöver fokusera våra insatser på och betydelsen av att vi alla samverkar för att nå goda resultat.

Skogen är en viktig resurs för omställningen till ett hållbart samhälle, inte minst för att begränsa och hantera klimatförändringarna och för att ersätta fossila material och bränslen. Region Gävleborg har tillsammans med Länsstyrelsen Gävleborg och Skogsstyrelsen arbetat fram skogsprogrammet och det har skett i bred samverkan med skogliga aktörer och intressenter i länet.

Det regionala skogsprogrammet har fyra fokusområden:

  • Bryta strukturer
  • Hållbarhet i skogen
  • Mångbruk i skogen
  • Omställning, konkurrenskraft, kompetens

Till varje fokusområde finns ett antal prioriterade områden som vi bör koncentrera våra insatser till. 

Område 1, Bryta strukturer, är det som ska genomsyra hela arbetet med Skogsprogrammet och ligger därför som ett paraply över övriga tre områden.

 
1. Bryta strukturer

1.1 Gemensam grund för ökad förståelse och utveckling

1.2 Jämställdhet och jämlikhet

1.3 Samverkan

2. Hållbarhet i skogen 3. Mångbruk i skogen 4. Omställning, konkurrenskraft, kompetens

2.1 Naturvård, naturvärden och skydd av skogar

2.2 Klimatanpassning och klimatpåverkan

2.3. Främja ökad skogstillväxt

2.4 Beredskap

3.1 Besöks- och upplevelsenäring

3.2 Livsmedelsprouktion

3.3 Rekreation och hälsa

3.4 Kultur och kulturmiljöer

4.1 Innovationsfrämjande utveckling

4.2 Cirkulär och biobaserad ekonomi

4.3 Digitalisering

4.4 Kompetensförsörjning

4.5 Transporter och infrastruktur

4.6 Kvalitetsvirke

4.7 Industriellt byggande i trä

 

Region Gävleborgs uppdrag och arbete

Region Gävleborg har, liksom alla regioner, ett regionalt utvecklingsuppdrag. Det handlar om att skapa goda förutsättningar för att bo, leva och verka i Gävleborg.

Läs mer om det regionala utvecklingsarbetet.

I det regionala skogsprogrammet avspeglas frågor som regionen arbetar aktivt med, framför allt inom de tre fokusområdena Bryta strukturer, Mångbruk i skogen och Omställning, konkurrenskraft och kompetens. Inom varje område pågår aktiviteter som både påverkar och påverkas av skogen, dess aktörer och värdekedjor.

Kontakta oss gärna för att veta mer och se hur vi kan samarbeta.

Det nationella Skogsprogrammet

2018 antog Sveriges riksdag det nationella skogsprogrammet med visionen att ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”. Programmet innehåller fem fokusområden:

  • Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta
  • Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet,
  • Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass
  • Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete
  • Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen.

Efter lanseringen av programmet avsatte regeringen medel till länen för att de skulle ta fram regionala skogsprogram som skulle bidra till att stärka det nationella programmet och nå de uppsatta nationella målen.

Läs mer om det nationella arbetet med Skogsprogrammet.

Mer information

Det regionala skogsprogrammet (pdf)

Det nationella skogsprogrammet (pdf)

Läs mer om Skogsstyrelsens arbete med nationella skogsprogrammet

Läs mer om Länsstyrelsens arbete med skogsprogrammet

Läs mer om Regerings arbete med nationella skogsprogrammet

Kontakt