Ung Nu Gävleborg – UNG

Ung Nu Gävleborg (UNG) är ett projekt som riktar sig till ungdomar som varken arbetar eller studerar och som är mellan 16–29 år. Målet är att 300 ungdomar i regionen ska delta i insatser för att återgå till studier, få ett arbete alternativt närma sig arbetsmarknaden. Projektet fokuserar på att till stor del ge individerna ett nära individuellt stöd under så lång tid det behövs för att få till stegförflyttningar.

Projektet kommer att ta tillvara erfarenheter och metoder som gjorts i tidigare projekt, bland annat i React-EU UNG Nystart och det avslutade projektet Omstart!. I dessa projekt finns ett stort fokus på individuella insatser. Utöver tidigare metoder och individfokuserade arbetssätt som används för målgruppen vill projektet prova en för kommunerna ny metod, baserad på BIP-studien (Beskæftigelses Indikator Projektet).

Projektets mål

Mål på individnivå

  • Att 300 ungdomar ska delta i insatser för att återgå till studier, få ett arbete alternativt närma sig arbetsmarknaden och därigenom minska skillnader beroende på bakgrundsfaktorer så som ofullständig skolgång, psykisk hälsa, bostadsort, socioekonomisk bakgrund, funktionsnedsättning, att vara utrikesfödd eller nyanländ, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck som bryter mot normen etc.

Mål på organisatorisk nivå

  • Utveckla befintliga och testa nya metoder och arbetssätt som underlättar etablering och återinträde på arbetsmarknaden
  • Förbättra samverkan mellan aktörer för att stärka etablering på arbetsmarknaden
  • Arbeta för att minska skillnader mellan grupper utifrån problemformuleringen

Mål på strukturnivå

  • Utveckla befintliga och testa nya metoder och arbetssätt i samverkan med relevanta aktörer för ett inkluderande och hållbart arbetsliv

UNG finansieras av europeiska socialfonden. Region Gävleborg är projektägare. Projektet pågår under perioden 1 september 2023 – 31 augusti 2026.

Projektet kommer att bedrivas i följande kommuner; Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken, Söderhamn

Kontakt

Carina Lindberg
0278-322 03
carina.lindberg@bollnas.se

Stina Törnlund
026-17 91 67
stina.tornlund@gavle.se

Johanna Sjöberg
070-167 50 36
johanna.sjoberg@hofors.se

Bente Sandström
070-668 35 90
bente.sandstrom@nordanstig.se

Mikaela Forsberg
070-160 56 05
mikaela.forsberg@ockelbo.se

 

Mikael Bergling
mikael.bergling@sandviken.se
026-24 10 13


Projektet medfinansieras av Europeiska unionen.