Projektet ElvägE16

Syftet med projektet var att undersöka möjligheterna att i framtiden ersätta delar av den tunga fordonstrafiken med ett mer klimatvänligt alternativ. Främst handlade det om att utforska och undersöka om det var möjligt att uppföra och testa ett elvägssystem för dynamisk laddning av tunga lastbilar.

Under demonstrationsperioden ansvarade Region Gävleborg för projektet och koordinerade samarbetet där en mängd parter samverkade. Några av de medverkande var Siemens, Scania, Sandvik, Ovako, Outokumpu, SSAB, Boliden, Stora Enso, Midroc, PEAB, Sandvikens kommun, Sandviken Energi, Gävle Energi, Gävle Hamn, Mellansveriges Logistiknav, Ernsts Express, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Gästrike Räddningstjänst, Polisen, SOS Alarm, KTH, Handelshögskolan i Stockholm, Elsäkerhetsverket och Transportstyrelsen.

Parallellt med ”ElvägE16” drev Region Gävleborg också två ERUF-finansierade projekt (EU:s regionala strukturfonder): ”VIRUS – Värdskap, Innovation, Regional Utveckling och Synergier” (2016-2018) och ”Verklighetslabb hållbara transportsystem” (2019-2021). Syftet med dessa båda projekt var att skapa regionala mervärden av systemdemonstratorn ”Elväg E16”.  Genom dessa ERUF-projekt etablerades ett besökscenter på Sandbacka Park i Sandviken samtidigt som teststräckan på E16 utformades för att ta emot besökare. Här samlades nationella och internationella besök samt olika forsknings-, utvecklings- och referensgrupper till elvägsprojekten för att arbeta med frågor om säkerhet, affärsmodeller, regelverk, drift och underhåll samt utveckling av kringtjänster.

Några resultat och effekter av elvägsprojekten

Projektet har radikalt flyttat fram frontlinjerna för implementering av miljöinnovationer – speciellt för klimatsmart tung logistik. Luftburna elvägssystem har potential att göra stor skillnad för miljöutsläppen och omställningen till en fossilfri fordonsflotta i förhållande till de nationella 2030-, 2045-målen och Agenda 2030. ”Elvägsprojekten (i Gävleborg) har satt Sverige på kartan och påverkat debatten i Sverige otroligt mycket” (WSP 210224).

En värdskapsmodell för ”technical visits” har utvecklats med 2600 besökare i 130 grupper från 31 länder. Technical visits är en viktig del av besöksnäringen i Gävleborg där flera aktörer i regionen har intressant miljöteknik att visa för omvärlden t.ex. anläggningar för biogas och vätgas.

Värdefulla erfarenheter från ett världsledande innovationsledarskap för komplexa samhällsutmaningar har testats skarpt och visat sig fungera väl. Ledarskapet har dokumenterats i en rapport: ”Avancerad innovationsledning för komplexa samhällsutmaningar” Ledarskapsmodellen kan vara speciellt intressant för de med några års erfarenhet av avancerat utvecklingsarbete för att lösa samhällsutmaningar. 

Innovationsledarskapet används som gott exempel bland annat inom EU för att lyfta fram de viktiga mjuka faktorerna kring arbetssätt, ledarskap och organisering som visat sig vara avgörande för förmågan att utveckla innovativa lösningar på gemensamma samhällsutmaningar. Arbetssättet i elvägsprojekten ligger i linje med EU:s metodik för implementering av smart specialisering.

Demonstrations- och testanläggningen har skapat affärer för regionala leveran­törer samt serviceföretag. Projektet har även bidragit till innova­tionsutveckling för några regionala företag.

Arrangemang av världens första forskarkonferens för elvägar 2017 i Högbo utanför Sandviken tillsammans med Tekniska Högskolan i Stockholm (KTH) med ett 80-tal deltagare från sju länder. Den internationella forskarkonferensen för elvägar arrangeras sedan dess årligen runt omi

Scania har fått möjlighet att utveckla sina tunga lastbilar för eldrift i skarp miljö tillsammans med Ernst Express från Avesta: Ernst Express har blivit ett av världens mest exponerade transportföretag genom ”Elväg E16”. Siemens har fått möjligheter att implementera deras järnvägsteknik i en motorvägsmiljö. De är även leverantörer till elvägssystemen för de tre pilotanläggningarna för luftburen elväg på Autobahn i Tyskland uppförda 2019-2021.

De lyckade resultaten för luftburen elväg i Sandviken 2016 med tysk teknik fungerade som katalysator för ett svensk-tyskt innovationspartnerskap 2017 med elvägar och andra gemensamma innovationsutmaningar som t.ex. digitalisering. Innovationspartnerskapet har bland annat lett till att tre sträckor med luftledningar byggts i Tyskland som nämnts ovan. I Tyskland pågår också planeringsprocesser med avsikt att undersöka förutsättningarna för att bygga 400 mil elväg. Det pågår även planeringsprocesser i flera andra europeiska länder där luftburen elväg finns med som en av flera mogna tekniker som kan skapa mer hållbara transportsystem för tunga transporter.