Hållbart och inkluderande arbetsliv

Styrkeområdet Hållbart och inkluderande arbetsliv (HIA) syftar i huvudsak till att stärka förmågan att skapa attraktiva, inkluderande arbetsplatser och arbetsgivare, både i det privata näringslivet och inom offentliga och idéburna organisationer. Öppna, jämlika och jämställda företag och organisationer betraktas ofta som mer attraktiva och lockande och dessutom har de i många fall visat på ökad lönsamhet.

Gävleborg har genom olika satsningar inom olika verksamheter under många år skapat lång och gedigen erfarenhet av arbete inom hållbart och inkluderande arbetsliv. Parallellt har forskning bedrivits inom området, bland annat vid Högskolan i Gävle. All den kunskap och erfarenhet som finns tas nu tillvara för att skapa underlag för innovationsprocesser där nya idéer kan generera utveckling av befintliga företag och organisationer men även leda till nya företag med olika former och inriktningar.

Genom detta arbete finns förhoppning om att attrahera både morgondagens forskare och morgondagens arbetskraft till länet. För att stärka arbetet ytterligare har Region Gävleborg tillsammans med Högskolan i Gävle startat en forskarskola som förutom att bedriva forskning på området även har ambitionen att bidra till nyttiggörande av forskningsresultat genom samverkan med olika arbetsgivare. Genom att bidra med kompetensutveckling, kunskap och möjligheten att delta i breda innovationsprocesser skapas förutsättningar för företag att testa nya sätt att arbeta, tänka och agera. Detta gynnar utveckling, attraktionsförmåga samt ökad tillväxt och konkurrenskraft.

Kontakt