Säkra skolvägar

Ekocenter Region Gävleborg har ett uppdrag att förbättra trafikmiljön kring skolorna i länet. Genom att minska antalet bilar som rör sig kring skolorna blir trafikmiljön bättre och luften renare. Följande åtgärder bidrar till säkrare skolvägar:

 • Gör en resvaneundersökning bland elever och personal för att ta reda på nuläget
 • Skapa avlämningsplatser en bit bort från skolan för elever som kommer med bil
 • Skapa individuella skolvägsplaner för varje elev
 • Gående- eller cyklande skolbuss
 • Integrera trafikfrågor i undervisningen
 • Identifiera platser som eleverna upplever som farliga exempelvis buskage, högt gärs, korsningar med mera
 • Förbättra möjligheten för säker cykelparkering
 • Förbättra gång- och cykelvägar kring skolan
 • Gör en ”Skolvägsplan” för hela skolan
 • Ta fram en karta över närområdet där övergångsställen, cykelvägar, busshållplatser med mera finns med
 • Med mera...

Ta del av materialet som kostnadsfritt kan användas av alla skolor i Gävleborg

 
Att göra en skolvägsplan (.pdf)

Skolvägsplansmall (.docx)

Manual till skolvägsplan (.pdf)

Resvaneundersökning för enskild elev (.pdf)

Resvaneundersökning för hela klassen (.pdf)

Vill du använda våra webbenkäter för föräldrar och personal, beställ då från Ekocenter på följande mailadress: marie.asplind@regiongavleborg.se