Digitalisering

Digitaliseringen påverkar hela samhället och har en central roll i att skapa en hållbar regional utveckling. Detta genom att bland annat minska betydelsen av var du befinner dig geografiskt, öka service och tillgänglighet samt ge möjlighet att bo och driva konkurrenskraftiga företag i hela landet. Här hittar du information om hur den regionala utvecklingsförvaltningen inom Region Gävleborg arbetar för en ökad digitalisering i samhället.

Ett av effektmålen i den regionala utvecklingsstrategin Gävleborg 2020-2030 (RUS) är att Gävleborg har tagit tillvara digitaliseringens möjligheter i hela samhället. Detta stämmer väl överens med den nationella digitaliseringspolitiken och det övergripande målet om att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

EU har ett policyprogram för det digitala decenniet (2020-2030) som kallas EU:s digitala kompass och ska vägleda den europeiska digitala omställningen med konkreta mål inom fyra områden:

  • Kompetens
  • Digital omställning för näringslivet
  • Säker och hållbar digital infrastruktur
  • Digitalisering av offentlig service

Digitaliseringskoordinator

I takt med att strategier och insatser utvecklas och genomförs i alla regioner i landet i syfte att öka användandet av digitala arbetssätt, verktyg och tjänster finns ett stort behov av att koordinera arbetet. De regionalt utvecklingsansvariga aktörerna har av regeringen erbjudits att inrätta en funktion som regional digitaliseringskoordinator fram till år 2025. Det innebär ett uppdrag att främja möjligheter till att utveckla länet mot ett mer digitaliserat samhälle. Tillväxtverket har i uppdrag att stödja regionerna i arbetet samt koordinera insatser kring digitala innovationshubbar och de europeiska digitala innovationshubbarna (EDIH) som finns i Sverige.

Digitaliseringskoordinatorn har även en roll att sprida information om den nationella digitaliseringspolitiken till aktörer i regionen samt synliggöra de regionala och lokala förutsättningarna.

I och med att digitaliseringen sker genomgripande i dagens samhälle krävs samverkan mellan flera politikområden. Därför samlar Tillväxtverket de regionala aktörerna för att tillsammans med nationella myndigheter och andra aktörer gemensamt nå målen. Region Gävleborg ger, liksom alla andra regioner, en återkommande uppdaterad bild till regeringen av hur digitaliseringen går i Gävleborg, på både regional och lokal nivå. Syftet är att ta tillvara på goda erfarenheter nationellt.

Nätverk och samverkan

Regional digitaliseringssamverkan

Nätverket Regional digitaliseringssamverkan (RDS) är ett forum för samverkan och samarbete kring verksamhetsutveckling och digital transformation i Gävleborgs kommuner och i Region Gävleborg. Medlemmar är digitaliseringsansvariga i länets samtliga kommuner, Region Gävleborgs IT/verksamhetsutveckling och digitaliseringskoordinatorfunktionen. Region Gävleborg sammankallar och håller ihop forumet, utifrån det regionala utvecklingsansvaret.

Strategigrupp för innovation i Gävleborg

Region Gävleborg sammankallar nätverket Strategigrupp för innovation i Gävleborg (SIG) som består av verksamhetsledare inom det offentligt finansierade innovationsstödssystemet.

Nationellt nätverk för digitaliseringskoordinatorer

Region Gävleborg ingår i det nationella nätverket för landets digitaliseringskoordinatorer som Tillväxtverket har i uppdrag att samla.