Regional utvecklingsstrategi

Ett förslag till ny regional utvecklingsstrategi finns nu framme, vi vill gärna veta vad du tycker om den.

Region Gävleborg samordnar arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi. En inkluderande process tillsammans med andra samverkansaktörer utgör underlag och skapar kraft och sammanhållning i det regionala utvecklingsarbetet. Genom remissdialoger finns chansen till ytterligare inspel och förbättring av remissförslaget.

Tyck till om RUS

Remissinstanser och övriga inbjuds att lämna synpunkter på förslaget till regional utvecklingsstrategi. Synpunkter ska skickas i word-format till rus@regiongavleborg.se senast 20 november 2019.

Region Gävleborg vill gärna fortsätta dialogen med dig som är del i Gävleborgs regionala utvecklingsarbete. Remissdialogerna bjuder på inspiration och dialog om kring hur vi tillsammans förverkligar visionen om Gävleborg 2030. Du kommer att få information och möjlighet att tycka till om remissförslaget för den regionala utvecklingsstrategin.

Remissdialoger - inbjudan, program och anmälan

Vad är en Regional utvecklingsstrategi?

En regional utvecklingsstrategi (RUS) är ett regionalt styrdokument som visar inriktningen för ett läns utvecklingsarbete. Strategin ska upprättas utifrån en analys av de särskilda förutsättningarna för hållbar regional tillväxt och utveckling i länet. Analysen ska ta hänsyn till funktionella regionala samband såväl inom som över läns- och landsgränserna samt till olika typer av landsbygder och tätorter.

Hållbar utveckling integreras i alla delar av process- och strategiarbetet och en nulägesanalys utgör stöd i processen. Denna ska beskriva regionens förutsättningar inklusive funktionella samband mellan stad och land. Miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet ska speglas i analysen.

Strategin ska bidra till sektorsövergripande samverkan mellan länen och mellan aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Strategin ska tas fram i samverkan med berörda kommuner, landsting samt länsstyrelser och andra berörda statliga myndigheter. Strategin ska förankras väl lokalt och regionalt. Även näringslivet och det civila samhällets organisationer i länet ska erbjudas möjligheter till samverkan. Region Gävleborg samordnar insatser för genomförandet av strategin.

Så här tog vi fram RUS

Två Framtidsdagar har varit stöd och underlag i processarbetet. John Holmberg från Chalmers Challange Lab var talare vid de senaste Framtidsdagarna, se hans presentation se hans presentation Hållbar omställning - experimentera över gränserna (pdf) Berörda aktörer, så som kommuner, länsstyrelser, statliga myndigheter, civila organisationer och näringslivet har bjudits in att delta i arbetet. Även privatpersoner i Gävleborg ges möjlighet att påverka riktningen på arbetet genom att berätta om hur den önskvärda framtiden ser ut genom webbenkäter.

Hur används en regional utvecklingsstrategi?

Strategin är grunden för det regionalt utvecklingsarbete i Gävleborg. Genomförandet sker av en mängd olika aktörer i samverkan där rollerna ser lite olika ut. Det gör också att RUS som styrdokument har olika betydelser i olika organisationer.

RUS ska kunna fungera styrande för Region Gävleborgs verksamhet, vägledande för kommunerna, inspirerande för företag och organisationer. Inom ramen för det regionala utvecklingsansvaret på Region Gävleborg styr RUS de statliga regionala utvecklingsmedel som Region Gävleborg hanterar.

Strategin ska även ligga till grund för prioriteringar i de regionala strukturfondsprogrammen.