Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Medborgarna i Gävleborg är den viktigaste resursen för både dagens och morgondagens arbetsmarknad. En fungerande kompetensförsörjning är därför en förutsättning för att befintliga och nya arbetsgivare och branscher ska kunna utvecklas och växa.

En väl avvägd matchning mellan behov och utbud av kompetent arbetskraft stärker konkurrenskraften. Därför måste dialogen kring arbetslivets behov av kompetens kontra utbudet av utbildningar hållas levande. För att nå dit krävs en kedja av insatser och verksamheter av en mängd aktörer, såväl statliga, regionala, kommunala som privata. Region Gävleborg leder och samordnar verksamhet och projekt i syfte att förbättra matchningen på arbetsmarknaden.


Regionala kompetensplattformar

Region Gävleborg leder och samordnar verksamhet och projekt i syfte att förbättra matchningen på arbetsmarknaden. 

Detta ansvar är ett regeringsuppdrag från 2010 om regionala kompetensplattformar. Arbetet med den regionala kompetensplattformen genomförs tillsammans med aktörer som Arbetsförmedlingen, Högskolan i Gävle, länets kommuner och företrädare för näringslivet genom bl.a. Semaforen. Här pågår ett löpande analysarbete där strateger hos Region Gävleborg och kommunala kompetensmäklare från varje arbetsmarknadsområde för dialog med representanter från arbetsliv och utbildning både lokalt och regionalt om nuvarande och framtida behov av kompetens.  Arbetet förstärks lokalt genom de Lokala Kompetenscentra (LKC) som finns på flera platser i regionen.

Region Gävleborg har också slutit en överenskommelse med Arbetsförmedlingen om samarbete. Överenskommelsen är den första i sitt slag i Sverige och har som syfte att, genom gemensamt arbete inom överenskommelsens insatsområden, bidra till att lösa arbetslivets behov av kompetens samt öka förutsättningarna för att skapa fler arbetstillfällen och därmed sänka arbetslösheten såväl lokalt som regionalt.

Regeringsuppdrag - Regionala kompetensplattformar
Semaforen
Kompetensprogram


Validering Gävleborg 

Målsättning är att tydliggöra och skapa överblickbarhet av valideringsvägar i syfte att underlätta för personer att starta, genomgå och slutföra en kvalitetssäker validering. 

Validering Gävleborg samordnar och stödjer utvecklingen av regionens hållbara, strukturerade och långsiktiga valideringsarbete i samverkan med berörda aktörer. Arbetet leds och samordnas av Region Gävleborg. 

Validering Gävleborg


Plug In 2.0

Gävleborg är en del av nationella projektet Plug In 2.0 och utvecklar det förebyggande arbetet i skolan med målet att fler unga ska ha en fullständig gymnasieutbildning.

Som ett led i att göra fler medborgare matchningsbara samordnar Region Gävleborg projekt som syftar till att motverka studieavbrott i gymnasieskolan samt projekt för att möjliggöra för unga som lämnat skolan utan fullgjord utbildning att återgå till studier eller annan sysselsättning. 

Projektet Plug In 2.0 


Ung i Gävleborg

Projeket Ung i Gävleborg arbetar med gruppen unga som lämnat skolan, unga som varken arbetar eller studerar, för att motivera och möjliggöra för återgång till studier, arbete eller annan sysselsättning.

Projekt Ung i Gävleborg


Vägledning i samverkan

Med utgångspunkt i överenskommelsen samordnar Region Gävleborg projektet Vägledning i samverkan.

Projektet utvecklar samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och studie- och yrkesvägledningen i länet för att skapa hållbara arbetssätt inom området. Projektet ska också bidra till att arbetsmarknadskunskapen i Gävleborg stärks, så att de som ska välja utbildning och framtida yrke alternativt byta yrke, har ett bättre beslutsunderlag. 

Projekt Vägledning i samverkan


SIfA

Region Gävleborg samordnar också projektet SIfA som är ett projekt som finansieras av Socialfonden och Region Gävleborg som syftar till att finna metoder för att snabbare ta tillvara nyanländas tidigare erfarenheter och kompetenser för att snabbare komma ut på svenska arbetsmarknaden. Målgruppen är inskrivna hos Arbetsförmedlingen och befinner sig i det sk. etableringsuppdraget. Tanken är att via en förstärkt språkträning och identifikation av länets bristyrken försöka hitta vägar, s.k. ”snabbspår”, där utbildning och praktikinsatser kan skräddarsys till respektive yrkesgrupp man identifierar.

Projekt SIfA