Följ det hållbara regionala utvecklingsarbetet

Det regionala utvecklingsarbetet utvärderas och följs upp kontinuerligt. Här kan du följa Gävleborgs framsteg mot en hållbar regional utveckling.

Regionalt utvecklingsarbete fokuserar på några särskilt viktiga utmaningar för länet. Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) identifierar fem målområden där insatser ska göras för att möta samhällsutmaningar och ta vara på möjligheter i länet:

  • Attraktiva och tillgängliga platser
  • Samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi
  • Konkurrenskraftigt näringsliv och hållbar arbetsmarknad
  • Hög kunskap och innovationsförmåga
  • Jämlikt och jämställt samhälle

Till varje målområde finns ett antal effektmål som beskriver vad som ska uppnås inom målområdet för att bidra till hållbar utveckling. För att följa utvecklingen inom varje effektmål på ett effektivt sätt finns ett 60-tal indikatorer.

Du kan följa utvecklingen på två sätt. Ta del av en rapport som beskriver nuläget, eller testa den nya digitala möjligheten att följa utvecklingen av länet.

Digital uppföljning

Framstegen i den regionala utvecklingen kan följas digitalt. Data har samlats och finns tillgänglig i det digitala verktyget Power BI. Samlingen av data och information är framtagen för dig som arbetar med regional utveckling i Gävleborg och vill följa specifika målområden, effektmål och indikatorer. Verktyget kan användas som en databas med statistik där samtliga indikatorer finns. Här kan du ta fram tabeller och diagram som visar tidsserier, jämförelser mellan kommuner, län, åldersgrupper, inrikes- och utrikesfödda med mera.

Statistiken kommer från flera källor och uppdateras olika ofta. Statistiken är senast uppdaterad med tillgänglig data i oktober/november 2023.

Digital uppföljning av regionala utvecklingsstrategin (Power BI)

Du når Power BI oavsett enhet (till exempel mobil), men du rekommenderas att öppna länken via en webbläsare på dator för bästa användarupplevelse.

Rapport om nuläge

I rapporten Nulägesanalys Gävleborg (pdf) kan du ta del av nuläget för hållbar regional utveckling i Gävleborg. Samband mellan ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet synliggörs för de olika effektmålen. Rapporten visar också de utmaningar som finns i länet.

Kontakt