Regional innovationsstrategi för smart specialisering

Genom den regionala innovationsstrategin för smart specialisering (RIS3) kraftsamlar Region Gävleborg för stöd till omställning och utveckling med utgångspunkt från ett antal styrkeområden. Dessa områden betraktas som unika eller som att ha särskilt utmärkta förutsättningar för att utveckla innovationer som kan möta samhällets och näringslivets utmaningar och behov för framtiden.

Det gemensamma för styrkeområdena är en nära koppling mellan respektive område och befintlig framstående forskning. Inom styrkeområdena finns också goda förutsättningar att samverka med offentliga aktörer och den idéburna sektorn för att hitta nya idéer som kan leda till innovation och utveckling av näringslivet.

De företag som återfinns inom styrkeområdena är exempelvis basindustrin för stål och träproduktion men även företag inom typisk tjänstesektor, digitalisering med mera.

Gävleborgs fem styrkeområden är:

  • Bioekonomi
  • Digitala tjänster och processer
  • Hållbart och inkluderande arbetsliv
  • Materialteknologi och hållbar produktion
  • Smarta hållbara städer och samhällen

Bioekonomi

Bioekonomi handlar om hållbar produktion och att minska klimatpåverkan genom att ersätta fossila råvaror, som kol och olja, med förnybara råvaror från skog, jord och vatten. Gävleborg har en lång tradition av att leva med och av skogen. Det är i den skogsbaserade bioekonomin som regionens styrka ligger, vilket till exempel vårt världsarv Hälsingegårdar vittnar om. Vår region är känd för bra kvalitet på timmer, som Hälsingefuran, samt för ett starkt regionalt näringsliv som förmedlar och förädlar skogsråvaran på ett bra sätt.

Ett arbetssätt som utvecklats i smart specialiseringsarbetet är en systemsyn på industri- och mobilitetsfrågor. Det innebär att Region Gävleborg tydligare lyfter länets gemensamma styrkor inom Bioekonomi och Materialteknologi och hållbar produktion med tydliga kopplingar till övriga styrkeområden. Även de gemensamma behoven mellan styrkeområdena tydliggörs. Här står energifrågor i centrum. Perspektivet cirkulär ekonomi sätter fingret på synergierna där stora och små aktörer i regionen både har stora behov av omställning men även har stora möjligheter att öka sin konkurrenskraft som aktiva spelare i den omställningen. Här finns enorma möjligheter till industriell symbios och slutprodukter i en cirkulär ekonomi.

Digitala tjänster och processer

Styrkeområdet Digitala tjänster och processer fångar upp, utvecklar och driver innovationsprojekt och idéer för att snabbare och mer effektivt använda Gävleborgs befintliga resurser som utgångspunkt för omställning, innovation och utveckling. Här finns möjligheter att växla upp, testa och koppla ihop internationella kompetenser samt att finansiera och sprida dem. Region Gävleborg arbetar tillsammans med ett flertal aktörer, både inom och utom länet, för att utveckla en Europeisk digital innovationshubb (EDIH) som motor för detta.

Teknik, affärsmodeller, tjänster, förväntningar och behov utvecklas och förändras hela tiden och världen står inför stora utmaningar som tvingar fram snabba, hållbara lösningar. Inom EU-politiken är detta ett starkt fokusområde de kommande sju åren. Ett nytt program kallat Digitala Europa har tagits fram för att stärka genomförandet av detta.

I Gävleborg finns många så kallade spetsar inom både näringsliv och forskning. Dessa ligger i framkant inom till exempel sensorteknologi, hydraulik, geodata, visualisering, digitala tvillingar, säkerhet och 5G. Både stora världsledande exportföretag och små- och medelstora företag arbetar på olika sätt för att utveckla det digitala området, både i sin egen organisation och för sin marknad. Med teknik- och tjänsteutveckling, tjänster och produkter, affärsmodeller och tillämpning i olika former skapas stora möjligheter till innovation och en hållbar utveckling och tillväxt.

Hållbart och inkluderande arbetsliv

Styrkeområdet Hållbart och inkluderande arbetsliv (HIA) syftar i huvudsak till att stärka förmågan att skapa attraktiva, inkluderande arbetsplatser och arbetsgivare, både i det privata näringslivet och inom offentliga och idéburna organisationer. Öppna, jämlika och jämställda företag och organisationer betraktas ofta som mer attraktiva och lockande och dessutom har de i många fall visat på ökad lönsamhet.

Gävleborg har genom olika satsningar inom olika verksamheter under många år skapat lång och gedigen erfarenhet av arbete inom hållbart och inkluderande arbetsliv. Parallellt har forskning bedrivits inom området, bland annat vid Högskolan i Gävle. All den kunskap och erfarenhet som finns tas nu tillvara för att skapa underlag för innovationsprocesser där nya idéer kan generera utveckling av befintliga företag och organisationer men även leda till nya företag med olika former och inriktningar.

Genom detta arbete finns förhoppning om att attrahera både morgondagens forskare och morgondagens arbetskraft till länet. För att stärka arbetet ytterligare har Region Gävleborg tillsammans med Högskolan i Gävle planer för en forskarskola som förutom att bedriva forskning på området även har ambitionen att bidra till nyttiggörande av forskningsresultat genom samverkan med olika arbetsgivare. Genom att bidra med kompetensutveckling, kunskap och möjligheten att delta i breda innovationsprocesser skapas förutsättningar för företag att testa nya sätt att arbeta, tänka och agera. Detta gynnar utveckling, attraktionsförmåga samt ökad tillväxt och konkurrenskraft.

Materialteknologi och hållbar produktion

Gävleborg har en lång och stark tradition inom området materialteknologi och hållbar produktion och är en viktig industriregion med stora tillväxtmöjligheter. Samhället står inför utmaningar socialt, ekonomiskt och miljömässigt vilket betyder att Gävleborg behöver anpassa sig till omvärldens nya krav, till exempel genom omvandling inom industri och teknik.

Många initiativ tas för att skapa fler utmaningsdrivna, innovativa idéer. Till exempel är Region Gävleborg medlem av Vanguard-initiativet, ett nätverk av europeiska regioner som skapar samarbetsprojekt inom viktiga tekniska områden. Medlemskapet kan ge betydande möjligheter för forskning och företags engagemang. Gävleborg är även utsedd av Europeiska kommissionen till pilotregion för industriell omvandling tillsammans med andra regioner i Norra Mellansverige. Med energifrågan i centrum genomförs innovativa satsningar på vätgaslösningar, med förankring bland annat genom ett vätgasråd. Dessa, bland flera, initiativ ska bidra till en konkurrenskraftig och hållbar industriregion.

Smarta hållbara städer och samhällen

Dagens och morgondagens utmaningar med urbanisering och klimatomställning kräver nya ekologiskt-, socialt-, och ekonomiskt hållbara sätt att utveckla städer och landsbygd i ömsesidigt samspel. I Gävleborg finns spetskompetenser inom områden som bidrar till detta, som exempelvis hållbar bebyggelse, effektiva transporter, energieffektivisering och geospatial informationshantering. Det kan i praktiken betyda att den nya stads- och samhällsutvecklingen byggs med lokala råvaror, med hållbar byggnadsteknik och där transporter för personer och gods sker med fossilfria, digitaliserade och elektrifierade lösningar. Satsningar på innovation och andra insatser inom dessa områden görs för att skapa goda livsmiljöer för att bo och verka i staden och på landsbygden.

Detta tvärsektoriella område kräver tvärsektoriell forskning. Högskolan i Gävle har med forskningsområdet Hållbar stadsutveckling målet att bli en av Sveriges bästa och mest dynamiska forskningsarenor inom området. Till det knyts också en unik forskarskola som bygger på dialog mellan akademi, näringsliv och samhällsplanering och som direkt implementerar lösningar för klimatsmarta, hälsosamma och trygga platser.

Mer information

Smart specialisering
Regional innovationsstrategi för smart specialisering (digital pdf)

Smart specialisering i Värmland

Smart specialisering i EU

Vanguard-initiativet

EU-kommissionen om omställning i näringslivet

Innovationsfrämjande projekt
Empinno

Upphandlingsdriven innovation för regional tillväxt

Innovationsklivet

Världens första Elväg

Kontakt