Behandling av personuppgifter

För att Region Gävleborg ska kunna utföra sina skyldigheter och åtaganden mot invånare, näringsidkare och myndigheter behöver personuppgifter samlas in och hanteras. Det kan exempelvis handla om insamling, registrering, spridning och bearbetning av personuppgifter.

Så hanteras dina personuppgifter

Varje nämnd i Region Gävleborg är personuppgiftsansvarig och är ytterst ansvarig för sin behandling av personuppgifter.

Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, reglerar hur personuppgifter får behandlas. Myndigheter har rätt att registrera och förvara personuppgifter men det måste alltid finnas en laglig grund. Personuppgifterna ska också förvaras på ett säkert sätt så att obehörig inte kommer åt informationen.

Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen och vilka rättigheter du har på Datainspektionens webbplats

Vad är en personuppgift

Personuppgifter är all information som kan kopplas till dig. Det kan till exempel vara ditt personnummer, ditt namn, din adress, eller en bild eller film på dig. Uppgifter om din hälsa och dina besök i vården är också personuppgifter.

Läs mer om personuppgifter och personuppgiftsbehandling på Datainspektionens webbplats. 

Personuppgifter i vården

Varje gång du är i kontakt med vården registreras uppgifter om dig. Uppgifterna behövs för att din vård ska bli bra och säker. Uppgifterna får bara användas av dem som är behöriga till det. Det behövs inget godkännande från dig för att vården ska kunna spara uppgifter i din journal och i andra system som behövs för vård eller behandling.

Läs mer om hur dina personuppgifter hanteras av vården på 1177 Vårdguidens webbplats 

Personuppgifter i digitala medier

På Region Gävleborgs webbplatser och i sociala medier publiceras personuppgifter så som bilder, filmer och kontaktuppgifter. Personerna har då godkänt att personuppgifterna får publiceras. Den som fotar eller filmar ber om samtycke i samband med fotograferingen/filmningen. Det ska då framgå hur bilden/filmen ska användas och om fler personuppgifter kommer att publiceras.

De personuppgifter som lämnas via e-post kommer att sparas och behandlas i enlighet med Region Gävleborgs integritetspolicy.

Insyn och registerutdrag

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter Region Gävleborg har om dig. Du har också rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas. Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som Region Gävleborg behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag.

Region Gävleborg hanterar personuppigfter utifrån dataskyddslagstiftningen och andra lagar.

Begäran om registerutdrag

Ett registerutdrag ska innehålla information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa uppgifter kommer, vad som är ändamålet med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare uppgifterna lämnas ut.

Använd blanketten "Anmälan om registerutdrag" (pdf), fyll i och skicka via e-post till dataskyddsombud@regiongavleborg.se, rubricera e-postmeddelandet med "Registerutdrag". Eller skicka den med post till: 

Region Gävleborg
Registerutdrag
Att: Dataskyddsombudet
801 88 Gävle

Ärendet diarieförs och registerutdraget skickas med rekommenderad post till din folkbokföringsadress.

Klagomål

Om du inte är nöjd med hur dina personuppgifter behandlats eller upplever att dina uppgifter blivit felaktigt hanterade har du möjlighet att lämna klagomål hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen.