Behandling av personuppgifter

Dataskyddsförordningen har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks i samband med behandlingen av personuppgifter.

Till personuppgifter räknas exempelvis namn, personnummer, adress, telefonnummer och fotografier. För de uppgifter som hämtas in av Region Gävleborgs olika verksamheter är samtycke i de flesta fall inte nödvändigt. Det beror på att uppgifterna används i samband med myndighetsutövning eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse, för att kunna fullgöra en rättslig förpliktelse som åligger Region Gävleborg eller att ett avtalsförhållande föreligger. Alla nämnder har ett ansvar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt. Respektive styrelse, nämnd och bolag är personuppgiftsansvarig.

Region Gävleborg behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter och åtaganden mot invånare, kunder, leverantörer, avtalspartners, näringsidkare och myndigheter.

Dina rättigheter

Enligt lag har du ett antal rättigheter som innebär att du har rätt att få information om och kontroll över dina egna personuppgifter. Här listar vi dina rättigheter och i slutet av hittar du kontaktuppgifter till Region Gävleborgs dataskyddsombud som du kan använda om du vill göra dina rättigheter gällande. Du har normalt rätt att utnyttja dina rättigheter nedan kostnadsfritt. Om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får vi dock antingen ta ut en rimlig avgift eller välja att inte tillmötesgå begäran.

Du har rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig och om så är fallet kommer vi att informera dig om hur dina personuppgifter behandlas. Du har även genom ett registerutdrag rätt att få en kopia av de uppgifter som vi behandlar. Om du begär ytterligare kopior har vi rätt att ta ut en rimlig avgift för detta.

Vi kan även behöva begära ytterligare information från dig om det krävs för att vi ska kunna bekräfta din identitet och säkerställa att det är du och inte någon annan som försöker få tillgång till eller kontroll över dina personuppgifter.

Ett registerutdrag ska innehålla information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa uppgifter kommer, vad som är ändamålet med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare uppgifterna lämnas ut.

Använd blanketten "Anmälan om registerutdrag" (pdf), fyll i och skicka via e-post till dataskyddsombud@regiongavleborg.se, rubricera e-postmeddelandet med "Registerutdrag".

Du kan även posta blanketten till: 

Region Gävleborg
Registerutdrag
Att: Dataskyddsombudet
801 88 Gävle

Ärendet diarieförs och registerutdraget skickas med rekommenderad post till din folkbokföringsadress.

Vi kommer att besvara en begäran från dig utan onödigt dröjsmål och normalt inom en månad. Om ytterligare tid skulle krävas eller om vi av någon anledning inte kan tillmötesgå din begäran kommer vi att informera dig om detta.

Du har i vissa fall rätt att invända mot Region Gävleborgs behandling av dina personuppgifter. Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Det är viktigt för oss att de personuppgifter som vi har om dig är korrekta. Om uppgifterna är felaktiga har du rätt att vända dig till oss och be om att få uppgifterna rättade. Du har även rätt att begära att uppgifter läggs till om något saknas, om tillägget är relevant med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Vi kommer att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter, att rättelse har skett. Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem/vilka information om rättelse har lämnats ut.

Du har rätt att vända dig till oss för att begära att dina personuppgifter raderas:

 • om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar samtycket
 • om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas
 • om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse
 • om behandlingen av dina uppgifter inte har följt gällande rätt; eller om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

I vissa fall kan vi dock inte tillmötesgå en begäran om radering t.ex. om vi är skyldiga enligt lag att spara uppgifterna. Om radering sker kommer vi att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter att radering har skett.

Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem/vilka information om radering har lämnats ut.

Du har rätt att höra av dig till oss och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas och att uppgifterna då enbart ska lagras av oss i följande situationer:

 • under den tid det tar för oss att kontrollera om personuppgifterna är korrekta, om du bestrider personuppgifternas korrekthet
 • om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att uppgifterna raderas och istället vill att vi begränsar användningen av dessa
 • om du, trots att vi inte behöver uppgifterna längre, vill att vi behåller dem för att du ska kunna använda dessa för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsligt anspråk.

I vissa fall kan vi dock inte tillmötesgå en begäran om begränsning till exempel om uppgifterna behövs för att vi ska kunna försvara våra rättigheter eller skydda någon annan persons rättigheter. Om begränsning sker kommer vi att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter, att begränsning har skett. Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem/vilka information om begränsning har lämnats ut.

Du har rätt att begära att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och har rätt använda sådana personuppgifter på annat håll.

Hur hanterar vi dina personuppgifter

Region Gävleborg har, i likhet med andra regioner, ett befolkningsregister där samtliga i folkbokförda individer finns registrerade med personnummer, adress, födelseort och civilstånd. Uppgifterna i detta register kommer från Skatteverket.

Vi samlar in uppgifter på olika sätt:

 • genom dina kontakter med oss, till exempel när du har ett ärende hos Region Gävleborg
 • genom att du använder någon av våra tjänster eller produkter, till exempel resor med x-trafik eller vård.
 • genom att inhämta uppgifter från andra externa källor till exempel personregister

För att vi ska få behandla dina personuppgifter måste det finnas stöd i gällande lagstiftning, det måste finnas en rättslig grund för behandlingen. För att vår behandling av dina personuppgifter ska vara laglig, krävs det att den är nödvändig för att till exempel

 • fullgöra avtal
 • fullgöra rättslig förpliktelse
 • utföra en uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning

Behandlingen av dina personuppgifter får också göras om du har lämnat samtycke till behandlingen. Ett samtycke lämnas separat och du kan alltid återkalla det.

Personuppgifter i vården

Varje gång du är i kontakt med vården registreras uppgifter om dig. Uppgifterna behövs för att din vård ska bli bra och säker. Uppgifterna får bara användas av dem som är behöriga till det. Det behövs inget godkännande från dig för att vården ska kunna spara uppgifter i din journal och i andra system som behövs för vård eller behandling.
Läs mer om hur dina personuppgifter hanteras av vården på webbplatsen 1177.se 

Personuppgifter i digitala medier

På Region Gävleborgs webbplatser och i sociala medier publiceras personuppgifter så som bilder, filmer och kontaktuppgifter. Den som fotar eller filmar informerar i samband med fotograferingen/filmningen om hur bilden/filmen ska användas och om fler personuppgifter kommer att publiceras.

E-post

De personuppgifter som lämnas via e-post kommer att sparas och behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

Forskningsändamål

Forskning förbättrar möjligheten till god kvalitet i verksamheten och utgör en nödvändig länk i kedjan att ta fram och tillämpa nya vetenskapliga rön, till nytta för befolkningen. Forskning bedrivs ibland på personuppgifter. För att få forska på känsliga personuppgifter fodras godkänd etisk prövning varefter ansvarig verksamhet genomför en men- och sekretessprövning av de efterfrågade personuppgifterna och huruvida de bedöms vara lämpliga för etiskt prövat och godkänt forskningssyfte.

Kollektivtrafik

Hur dina personuppgifter behandlas hos X-trafik kan du se i personuppgiftspolicy - X-trafik.

Kamerabevakning

Region Gävleborg kamerabevakar ett antal ytor i sina verksamheter. Kameror finns på flera ställen. Bland annat på sjukhusområdena i Gävle och Hudiksvall.

Rättslig grund

Kamerabevakningen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.

Syftet med kamerabevakning

 • Den skapar en trygg och säker miljö för patienter, personal, närstående och övriga besökare som vistas i någon av Region Gävleborgs lokaler genom att i tid kunna förebygga, förhindra eller upptäcka säkerhets- och ordningsstörningar och olyckor.
 • Om ett brott begåtts ska även möjligheten finnas att bistå polisen med utredningsmaterial i form av inspelningar från bevakningskamerorna. 
 • En annan viktig funktion med kamerabevakningen är att kunna hitta patienter som gått vilse och irrat bort sig på sjukhuset.

Bildupptagning kommer att utföras i olika utrymmen, till exempel entréer, kulvert, allmänna korridorer och väntrum. Besökare, personal och andra kategorier som rör sig i dessa utrymmen kommer att beröras av bildupptagningen. 

Region Gävleborg kommer inte att lagra uppgifterna under längre tid än vad som framgår i tillståndsbeslut och som är nödvändigt med hänsyn till att upprätthålla säkerheten samt att förebygga, förhindra och upptäcka brottslighet.

Datainspektionens webbplats hittar du även mer information om kamerabevakning.
 

Region Gävleborg lagrar och gallrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, annan tillämplig lagstiftning samt våra informationsförvaltningsplaner.

Region Gävleborg lyder under offentlighetsprincipen. Detta innebär att vissa handlingar utgör så kallade allmän handling som Region Gävleborg ska lämna ut på begäran. Före utlämnandet genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Till leverantörer som behandlar uppgifter för vår räkning

Vi anlitar leverantörer för att kunna leverera våra tjänster och produkter. Det innebär att även de behöver viss information om dig. Dessa parter får dock inte använda dina personuppgifter för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten eller produkten eller på de villkor som vi anger.

Våra leverantörer är skyldiga att anmäla personuppgiftsincidenter till oss.

Klagomål

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande rätt kan du lämna in ett klagomål direkt till Region Gävleborg eller till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

E-post: imy@imy.se
Telefon: 08–657 61 00
Post: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Dataskyddsombud

Vårt dataskyddsombud övervakar att vi följer gällande lagstiftning och behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt. Om du vill kontakta vårt dataskyddsombud går det bra mejla, ringa eller skicka post.

dataskyddsombud@regiongavleborg.se
Dataskyddsombudet kan även nås via vår växel 026–15 40 00.