Ny teknikbyggnad och kulvertsystem

Sjukhus är komplexa och installationstäta byggnader som är i drift 24 timmar om dygnet, året runt. För att kunna utföra en säker och effektiv vård måste sjukhuset och dess fastighetstekniska system vara robusta och driftsäkra. Den nya teknikbyggnaden är en förutsättning för alla framtida byggnationer ska kunna genomföras.

Ett robust tekniskt system säkrar driften

Den nya teknikbyggnaden framtidssäkrar den tekniska försörjningen till Hudiksvalls sjukhus.

Region Gävleborg investerar drygt 774 miljoner kronor i en ny teknibyggnad, en tillhörande administraiv byggnad och ett utbyggt kulvertsystem för att framtidssäkra den tekniska försörjningen till Hudiksvalls sjukhus.

Den nya teknikbyggnaden byggs i slänten på Bergsgatan och kommer att stå för den tekniska försörjningen för hela sjukhusområdet. Den nya teknikbyggnaden kommer att förbättra sjukhusets robusthet och redundans i alla tekniska system och är en förutsättning för alla framtida byggnationer på sjukhusområdet. Den administrativa byggnaden ger ett lyft till arbetsmiljön för de medarbetare som arbetar med drift och förvaltning på området. 

Det nya teknikhuset byggs med två helt nya huvudmatningar för el, reservkraft, tillverkning av medicinsk luft och medicinska gaser. När teknikhuset står färdigt och är driftsatt är alla tekniska system rundmatade till sjukhusets alla byggnader. Detta innebär att vid ett eventuellt avbrott kan den tekniska försörjningen matas från respektive sida, och minska eventuell påverkan på patientsäkerhet och verksamhet.

Bredvid den nya teknikbyggnaden byggs en administrativ byggnad för driftpersonalen.

Nya kulvertsträckor förbättrar logistiken

Kulvertsystemet på Hudiksvalls sjukhus utökas med nya sträckor för att i framtiden nå det nya vårdblocket.

Kulvertsystemet till och från det nya teknikhuset kopplar samman infrastrukturen med resten av sjukhusets byggnader och förbättrar flödet av människor och varor över området. Kulvertarna byggs i det här skedet för att vara på plats när byggnationen av det nya vårdblocket påbörjas. 

Förväntningar på området under byggtiden

Byggstarten för det nya teknikhuset är juni 2022 och arbetet förväntas pågå i ungefär fyra år. Byggarbetet är komplext och kommer att medföra ändringar på sjukhusområdet då arbetet pågår. För att minska störningarna så mycket som möjligt delas byggarbetet upp i flera etapper, men det kommer inte att gå undgå vissa störningar som till exempel buller, vibrationer eller förändrade vägar. Berörda området kommer att vara tydligt skyltade. 

Först när den nya teknikbyggnaden visar på stadig drift kan de nuvarande teknikbyggnaderna rivas och ge plats till den nya vårdbyggnaden.

En arkitektskiss över det nya teknikhuset på Hudiksvalls sjukhus.