Ombyggnationer i hus 7 och 8

Hudiksvalls sjukhus kommer att moderniseras under flera år. Gamla hus kommer att byggas om eller rivas och nya kommer att byggas – för att kunna ge bästa möjliga vård. Ombyggnation av hus 7 och 8 är den första av fem etapper i Framtidsbygget med start sommaren 2020.

I första etappen får öron-näsa-hals och hörselvården nya lokaler på plan 5 i hus 8, sedan påbörjas ombyggnationerna för en ny uppvakningsavdelning och operationsmottagning.

I senare etapper byggs även akuten ut, en ny sterilcentral ska byggas, samt en ny större ambulanshall. I sista etappen får även centraloperation nya moderna lokaler. Byggprojektets kostnad beräknas till 512 miljoner kronor, enligt beslut i regionfullmäktige. Alla ombyggnationer i hus 7 och 8 beräknas ta ungefär fyra år att färdigställa.

Rundvandring i de nya lokalerna

 

Dessa verksamheter får nya lokaler:

• Öron-näsa-hals och hörselvård (inflyttning våren 2021)
• Operationsmottagning
• Uppvakningsavdelning
• Sterilcentral
• Centraloperation
• Akutmottagning
• Ambulanshall
• Övriga rum
  - Omklädningsrum
  - Fläktrum, teknikutrymmen
  - Soprum, verkstad, smutstvätt med flera

Öron-näsa-hals och hörselvård 

Nu har öron-näsa-halsmottagningen och hörselhabiliteringen flyttat in i sina nya, fräscha lokaler på plan 5 i hus 8 på Hudiksvalls sjukhus. I och med ombyggnationerna, fått mottagningarna fått en helt ny planlösning och nya tekniska installationer. För dig som patient betyder det snabbare, smidigare läkarbesök med ny, modern utrustning och möjlighet till utökade behandlingar under lokalbedövning. Dessutom ligger nu hörselhabiliteringen på samma våningsplan, vilket underlättar för dig som patient, och hela vårdkedjan. I ÖNH gamla lokaler kommer en ny operationsmottagning och uppvakningsavdelning att byggas.

Operationsmottagning

På Hudiksvalls sjukhus opereras cirka 6000 patienter per år. Operationsmottagningen kommer att få större lokaler i och med ombyggnationen. Alla planerade operationer vid sjukhuset kommer efter ombyggnationen ha en gemensam logistik med ett standardiserat patientflöde. Mottagningen kommer också att finnas i nära anslutning till den nya uppvakningsavdelningen.

Uppvakningsavdelning

Till operationsverksamheten hör uppvakningsavdelningen. Hit kommer du som patient efter en operation eller behandling/undersökning i narkos. I och med ombyggnationerna kommer uppvakningsavdelningen att ligga i nära anslutning till operationsavdelningen. I fokus är en förbättrad vårdhygien för patienterna med minskad risk för smittspridning, ökad säkerhet, bevarad integritet samt hänsyn till ljud- och ljusexponering.

Sterilcentral

Sterilcentralens lokaler är byggda 1976. En mindre ombyggnation gjordes 1996-1997. På sterilcentralen diskas, packas och steriliseras instrument för operationsverksamhet och andra avdelningar inom sjukhuset samt vårdcentraler. Här finns idag bland annat behov av nya maskiner och större lokaler med mer dagsljus. Genom ombyggnationen kommer sterilcentralen att bli en modern enhet som svarar upp mot dagens och framtidens krav på hygien, arbetsmiljö, säkerhet, flöden och steriliserade produkter.

Centraloperation

Centraloperationen på Hudiksvalls sjukhus har varit i drift sedan 1976. Moderniseringsbehovet är stort liksom en bättre logistik. Sedan centraloperationsavdelningen, uppvakningsavdelningen och sterilcentralen byggdes har operationernas antal och komplexitet ökat avsevärt. Ombyggnaden av operationsavdelningen är så omfattande att verksamheten kommer att flyttas inom sjukhuset och bedrivas i tillfälliga inhyrda operationssalar under byggtiden. Den nya operationsavdelningen får större operationsalar med ett avancerat ventilationssystem och annan modern teknik.

Akutmottagning och ambulanshall

Akutmottagningen vid Hudiksvalls sjukhus byggdes 1976 och var dimensionerad för 13 000 besökare per år. Antalet besökare har sedan dess ökat till över 23 000 besök årligen och behovet av modernisering är stort. Nya ändamålsenliga lokaler som uppfyller dagens och framtidens krav på allt från logistik och teknik till hygien och säkerhet. I direkt anslutning till akutmottagningen kommer en ny större ambulanshall som är anpassad för dagens och framtidens verksamhet att byggas. Målet är ge dig som patient bästa möjliga omhändertagande och vård.

Omklädningsrum och övriga lokaler

I hus 07 på plan 2 kommer personalen att få nya omklädningsrum. Rummen kommer att byggas om så att de skiljs av efter hygienzon. Det betyder personal som arbetar på operationsavdelningen eller sterilcentralen kommer att ha egna omklädningsrum skilda från övriga verksamheters omklädningsrum. Avfallsrummet för brännbart avfall kommer också att byggas om och utrustas med modern teknik. Även utrymmen för hantering av textil- och förrådsförsörjning får nya lokaler liksom städ.