Ombyggnationer i hus 7 och 8

Hudiksvalls sjukhus kommer att moderniseras under flera år. Gamla hus kommer att byggas om eller rivas och nya kommer att byggas – för att kunna ge bästa möjliga vård. Ombyggnation av hus 7 och 8 är den första av fem etapper i Framtidsbygget med byggstart sommaren 2020.

Byggprojektets kostnad beräknas till 512 miljoner kronor, enligt beslut i regionfullmäktige. Alla ombyggnationer i hus 7 och 8 beräknas vara färdiga 2024. 

Dessa verksamheter får nya lokaler:

 • Öron-näsa-hals och hörselvård (inflyttning våren 2021)
 • Operationsmottagning och uppvakningsavdelning (inflyttning våren 2022)
 • Akutmottagning (byggstart januari 2022)
 • Ambulanshall (byggstart våren 2023)
 • Sterilcentral (inflyttning våren 2023)
 • Centraloperation (byggstart juli 2022)
 • Övriga rum
    - Omklädningsrum
    - Fläktrum, teknikutrymmen
    - Soprum, verkstad, smutstvätt med flera

Öron-näsa-hals och hörselvård 

Öron-näsa-halsmottagningen och hörselhabiliteringen har flyttat in i sina nya, fräscha lokaler på plan 5 i hus 8 på Hudiksvalls sjukhus. I och med ombyggnationerna har mottagningarna fått en helt ny planlösning och nya tekniska installationer. För dig som patient betyder det snabbare, smidigare läkarbesök med ny, modern utrustning och möjlighet till utökade behandlingar under lokalbedövning. Dessutom ligger nu hörselhabiliteringen på samma våningsplan, vilket underlättar för dig som patient och hela vårdkedjan. I öron-näsa-hals gamla lokaler ryms nu den nya operationsmottagningen och uppvakningsavdelningen. 

Gör en rundvandring i de nya lokalerna

 

Operationsmottagning

På Hudiksvalls sjukhus opereras ungefär 6000 patienter per år. I och med ombyggnationen har operationsmottagningen fått större lokaler, där patienter i väntan på operation har ett eget rum med toalett och dusch. Operationsmottagningen delar logistik och ett standardiserat patientflöde med den nya uppvakningsavdelningen som ligger i nära anslutning.

Uppvakningsavdelning

Till operationsverksamheten hör uppvakningsavdelningen. Hit kommer du som patient efter en operation eller behandling/undersökning i narkos. I och med ombyggnationerna ligger nu uppvakningsavdelningen i nära anslutning till operationsavdelningen. I fokus är en förbättrad vårdhygien för patienterna med minskad risk för smittspridning, ökad säkerhet, bevarad integritet samt hänsyn till ljud- och ljusexponering. En central expedition gör att personal har bra översikt över patienterna på uppvakningsavdelningen.  

Akutmottagning och ambulanshall

Den nya ambulanshallen på Hudiksvalls sjukhus

Akutmottagningen vid Hudiksvalls sjukhus byggdes 1976 och var dimensionerad för 13 000 besökare per år. Antalet besökare har sedan dess ökat till över 20 000 besök årligen och behovet av modernisering är stort. Därför byggs nya ändamålsenliga lokaler som uppfyller dagens och framtidens krav på allt från logistik och teknik till hygien och säkerhet. I direkt anslutning till akutmottagningen kommer en ny större ambulanshall som är anpassad för dagens och framtidens verksamhet att byggas. Målet är ge dig som patient bästa möjliga omhändertagande och trygga vård.

Sterilcentral

På sterilcentralen diskas, packas och steriliseras instrument för operationsverksamhet och andra avdelningar inom sjukhuset och hälsocentraler. Genom ombyggnationen har sterilcentralen fått en utökad effektiv maskinpark med högre automatik, och större lokaler med mer dagsljus som svarar upp mot dagens och framtidens krav på hygien, arbetsmiljö, säkerhet, flöden och steriliserade produkter.

Centraloperation

Centraloperationen på Hudiksvalls sjukhus har varit i drift sedan 1976. Moderniseringsbehovet är stort liksom en bättre logistik. Sedan centraloperationsavdelningen, uppvakningsavdelningen och sterilcentralen byggdes har operationernas antal och komplexitet ökat avsevärt. Ombyggnaden av operationsavdelningen är så pass omfattande att operationsverksamheten bedrivs i specialbeställda inhyrda operationsmoduler under byggtiden. Den nya operationsavdelningen får större operationsalar med ett avancerat ventilationssystem och annan modern teknik.

Omklädningsrum och övriga lokaler

I hus 7 har personalen fått nya omklädningsrum i bottenplan. Rummen har byggts om så att de skiljs av efter hygienzon. Det betyder personal som arbetar på operationsavdelningen eller sterilcentralen har egna omklädningsrum skilda från övriga verksamheters omklädningsrum. Avfallsrummet för brännbart avfall har också byggts om och utrustats med modern teknik. Även utrymmen för hantering av textil- och förrådsförsörjning och städ har fått nya lokaler.