Ombyggnationer i hus 7 och 8

Ombyggnationen av hus 7 och 8 var den första av fem etapper i Framtidsbygget med byggstart sommaren 2020. Projektet stod klart 2024 och verksamheterna har flyttat in i de nya lokalerna

Byggprojektets kostnad beräknas till 512 miljoner kronor, enligt beslut i regionfullmäktige.

Verksamheter med nya lokaler:

  • Öron-näsa-hals och hörselvård
  • Operationsmottagning och uppvakningsavdelning
  • Akutmottagning
  • Ambulanshall
  • Sterilcentral
  • Centraloperation 

Öron-näsa-hals och hörselvård 

Öron-näsa-halsmottagningen och hörselhabiliteringen har flyttat in i sina nya lokaler på plan 5 i hus 8 på Hudiksvalls sjukhus. I och med ombyggnationerna har mottagningarna fått en helt ny planlösning och nya tekniska installationer. För dig som patient betyder det snabbare, smidigare läkarbesök med ny, modern utrustning och möjlighet till utökade behandlingar under lokalbedövning. Dessutom ligger nu hörselhabiliteringen på samma våningsplan, vilket underlättar för dig som patient och hela vårdkedjan. I öron-näsa-hals gamla lokaler ryms nu den nya operationsmottagningen och uppvakningsavdelningen. 

Gör en rundvandring i de nya lokalerna

Operationsmottagning

På Hudiksvalls sjukhus opereras ungefär 6000 patienter per år. I och med ombyggnationen har operationsmottagningen fått större lokaler, där patienter i väntan på operation har ett eget rum med toalett och dusch. Operationsmottagningen delar logistik och ett standardiserat patientflöde med den nya uppvakningsavdelningen som ligger i nära anslutning.

Uppvakningsavdelning

Till operationsverksamheten hör uppvakningsavdelningen. Hit kommer du som patient efter en operation eller behandling/undersökning i narkos. I och med ombyggnationerna ligger nu uppvakningsavdelningen i nära anslutning till operationsavdelningen. I fokus är en förbättrad vårdhygien för patienterna med minskad risk för smittspridning, ökad säkerhet, bevarad integritet samt hänsyn till ljud- och ljusexponering. En central expedition gör att personal har bra översikt över patienterna på uppvakningsavdelningen.  

Akutmottagning och ambulanshall

Den nya ambulanshallen på Hudiksvalls sjukhus

Akutmottagningen vid Hudiksvalls sjukhus har byggts om för att ge bättre förutsättningar för en trygg, säker och mer effektiv vård. Lokalerna har ett modernt skalskydd för att skydda i hotfulla situationer, större väntrum och ett helt separat barnflöde från inskrivning, väntrum och behandling. Sjuksköterskeexpeditionen är centralt placerad i direkt anslutning till åtta övervakningsplatser som förbättrar kommunikationen med patienterna. Kapaciteten har ökat och akuten har totalt 22 patientplatser och tre väntrum. I direkt anslutning till akutmottagningen står en ny, större ambulanshall som är anpassad för dagens och framtidens verksamhet. 

Sterilcentral

På sterilcentralen diskas, packas och steriliseras instrument för operationsverksamhet och andra avdelningar inom sjukhuset och hälsocentraler. Genom ombyggnationen har sterilcentralen fått en utökad effektiv maskinpark med högre automatik, och större lokaler med mer dagsljus som svarar upp mot dagens och framtidens krav på hygien, arbetsmiljö, säkerhet, flöden och steriliserade produkter.

Centraloperation

Ombyggnaden av centraloperation var den sista pusselbiten i färdigställandet av Hudiksvalls sjukhus nya, moderna operationsflöde. Patientupplevelsen har varit i fokus under planeringen av nya centraloperation.  Med större salar och modern teknik kan vårdpersonalen arbeta mer effektivt och säkert, och på sikt kunna ta emot fler patienter. Uppdukningsrum låter personalen förbereda inför operation utan att störa patienten. Dagsljus, fina färger i salarna och Hälsingemotiv på dörrarna ger både patienter och medarbetare en bättre upplevelse.