Avfall

Inom Region Gävleborg arbetar vi med att förebygga, minimera och optimera avfallshanteringen utifrån framförallt ekonomiska-, miljö- och arbetsmiljörelaterade faktorer. Arbetet utgår i huvudsak från den europeiska prioritetsordningen för avfallshantering (den så kallade avfallstrappan), där målet är att det ska uppstå så lite avfall som möjligt och att det som ändå uppstår ska hanteras på ett så bra sätt som möjligt.

Arbetet med att minimera påverkan från avfallshanteringen sker främst genom upprättande av rutiner i kombination med utbildning. Målsättningen är att säkerställa en korrekt och säker hantering och minimering av vårt avfall.

Regionen arbetar löpande med att ställa miljökrav i upphandlingar, vilket är ett verktyg för att försöka minska mängden avfall och se till att förpackningar utformas för att underlätta sortering. Genom att minska mängden avfall och öka mängden rätt sorterat avfall kan vi spara energi och resurser.

Vårdens specifika avfall (smittförande kliniskt avfall) omhändertas enligt gällande lagstiftning. Under 2008 var regionen delaktig i utformandet av ett uppföljningssystem av det smittförande kliniska avfallet genom märkning med streckkoder, systemet möjliggör en enklare och bättre uppföljning av avfallet.