Kollektivtrafik

I Gävleborgs län är det Region Gävleborg som är regional kollektivtrafikmyndighet. Det innebär att kollektivtrafiken organiseras av Region Gävleborg och bedrivs under varumärket X-trafik.

Region Gävleborg ansvarar för att ta fram ett trafikförsörjningsprogram, där målen och de övergripande strategierna för kollektivtrafiken definieras, sedan fattar regionfullmäktige beslut om programmet.

X-trafik ansvarar för att utveckla resmöjligheter och system, planera och samordna trafikutbudet, upphandla trafiktjänster av trafikföretag, utveckla hållplatser, terminaler, försäljningskanaler och biljettutbud samt ansvara för kommunikation och kundtjänst. Själva trafiken utförs av olika trafikföretag på uppdrag av X-trafik och finansieras till ungefär hälften av biljettintäkter och resterande av skattemedel. 

X-trafik samordnar och utvecklar kollektivtrafik

Kollektivtrafik är ett viktigt verktyg för hållbar regional utveckling och X-trafiks uppdrag är att utveckla och samordna kollektivtrafik för så många människor som möjligt för ett hållbart resande. Utvecklingen av kollektivtrafiken sker i samarbete med kommunerna i Gävleborgs län och Trafikverket. 

Alla trafikföretag som uppfyller Transportstyrelsens krav har rätt att bedriva kollektivtrafik, förutsatt att detta anmäls till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Övrig kollektivtrafik som Region Gävleborg bedömer behövs för att uppfylla trafikförsörjningsprogrammet organiseras av X-trafik.

För mer information se X-trafiks webbplats.

Kollektivtrafikmyndighets webbplats och regionalt trafikförsörjningsprogram.