Vad innebär validering?

Validering syftar till att synliggöra och bekräfta en persons kompetens, oavsett hur den har förvärvats, så att personen kan komma vidare i arbetslivet eller till en utbildning.

Validering lanserades i Sverige 1996 av Kunskapslyftskommittén och har sedan dess utvecklats i olika modeller och former. I skollagen beskrivs validering som en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats. 

Genom en kvalitetssäker valideringsprocess får personen papper på sin kunskap och kompetens och ges rätt förutsättningar i förhållande till aktuella krav på arbetsmarknad och inom utbildning.

Validering kan handla om att:

  • Tillvarata, synliggöra, värdera och ge erkännande för tidigare lärande och kompetens
  • Underlätta och förkorta studietid samt öka anställningsbarhet
  • Öka förutsättningar för omställning på arbetsmarknaden (Ex. integrationsarbete)

Klicka på bilden för att öppna den i full storlek

En kvalitetssäker valideringsprocess

Målet med Validering Gävleborg är att tydliggöra och skapa överblickbarhet av valideringsvägar i syfte att underlätta för personer att starta, genomgå och slutföra en kvalitetssäker validering. 

Ytterligare en aspekt är att låta personer genomgå eventuell kompetensutveckling samt erhålla dokument som är legitima på arbetsmarknaden och i övriga utbildningssystem.

Valideringsdelegationens arbete

Europeiska rådet antog 2012 en rekommendation om validering av icke-formellt och informellt lärande. Enligt rekommendationen bör medlemsstaterna ha inrättat arrangemang för validering senast 2018. Arbetet har därefter fortsatt på nationell nivå och regeringen tillsatte Valideringsdelegationen 2015-2019 vilken har i uppdrag att följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom valideringsområdet.

Valideringsdelegationen har till uppgift att lämna förslag på en nationell strategi för validering som präglas av effektivitet, långsiktighet och överblickbarhet och som gynnar utvecklingen av hållbara och generella strukturer för validering på både nationell och regional nivå.

Mer information om Valideringsdelegationen