Jämlikt och jämställt samhälle

Hur skiljer sig de grundläggande livsvillkoren mellan olika grupper i Gävleborgs län? Vilka förklaringar finns till att det ser ut som det gör? Vad får skillnaderna för konsekvenser och vad kommer vi tillsammans att behöva göra för att minska dem?

I den regionala utvecklingsstrategin är ett av målområdena ett Jämlikt och jämställt samhälle. Målområdet beskriver att vi i det regionala utvecklingsarbetet behöver se till att alla människor, utifrån sina behov och förutsättningar, ges likvärdiga möjligheter i samhället. Att vi behöver göra det möjligt för fler att delta och bidra till utvecklingen i länet och att också fler får ta del av det regionala utvecklingsarbetet som sker. Ett särskilt fokus inom målområdet finns på grupper som idag står långt ifrån arbetsmarknaden. Det beror bland annat på att sysselsättning motverkar utanförskap samtidigt som en egen inkomst ger var och en större handlingsutrymme och möjligheter Det ger goda förutsättningar för den regionala utvecklingen.

Som ett kunskapsunderlag för arbete mot ett mer jämlikt och jämställt samhälle finns rapporten Jämlikt Gävleborg. Rapporten är en sammanställning av resultatet av den jämlikhetsutredning som gjordes på uppdrag av Regionstyrelsen under åren 2019-2021. Uppdraget var att beskriva skillnader i förutsättningar och möjligheter som finns för olika grupper länet, vad som påverkar att dessa skillnader finns och presentera förslag på åtgärder för att minska skillnaderna.

I utredningsarbetet har Region Gävleborg fått viktiga inspel från dialoger med representanter från olika samhällsaktörer i länet; Region Gävleborg, kommuner, myndigheter, Högskolan i Gävle, civilsamhället och olika förbund. Dessa inspel tillsammans med tidigare utredningar, forskning och statistik utgör grunden i utredningen.

Målbilden med utredningen har varit att offentliga, privata och ideella aktörer i länet får en gemensam nuläges- och kunskapsbild att samlas kring och att inspirera till hur vi på olika sätt kan öka jämlikheten i länet. En ökad jämlikhet kan vi bara skapa tillsammans.

Rapporten

Läs rapporten Jämlikt Gävleborg

Kontakt