Projektmedel

Här hittar du information om hur du söker regionala projektmedel (anslag 1:1). Projektmedel kan sökas av offentliga organisationer, branschorganisationer, ekonomiska och ideella föreningar, universitet/högskolor, institut med flera. Syftet med projektmedlen är att främja hållbar utveckling i länet.

 

Du som planerar att söka regionala projektmedel från Region Gävleborg hittar information i flikarna nedan. Där finns också en introduktionsfilm till hur ansökningsprocessen går till.

Om du även vill söka medfinansiering för din projektidé från Europeiska Regionalfonden (ERUF) Norra Mellansverige i utlysningen som Tillväxtverket öppnar i augusti 2024 så är sista ansökningsdagen till Region Gävleborg den 13 september. 

Två separata ansökningar krävs, en till Tillväxtverket (ERUF) och en till Region Gävleborg. Du gör din ansökan i e-tjänsten Min Ansökan. Ansökningsformulären ser olika ut och du behöver utforma ansökan i enlighet med respektive organisations frågeställningar.

Tänk på att ta kontakt med både Tillväxtverket och Region Gävleborg i god tid för att diskutera din projektidé. Kontaktpersoner på Region Gävleborg finns på sidan Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Information om ERUF-utlysningar finns på Tillväxtverkets webbplats – Finansiering – Tillväxtverket.

Viktigt att veta

Region Gävleborg medfinansierar projekt med tydliga mål och syften som leder till hållbar regional utveckling. För att ett projekt ska beviljas medel ska dess insatser överensstämma med den regionala utvecklingsstrategin.

Ansökan om projektmedel är en offentlig handling. Det innebär att vem som helst har rätt att få ta del av det som står i ansökan, oavsett om projektet beviljats eller inte.

 • Med projekt avses verksamheter utanför den ordinarie verksamheten, hos både projektägare och samverkanspart (projektpartner), som genomförs för att nå ett bestämt mål.
 • Det krävs att projektet är avgränsat i tid, ekonomi och arbetsinsats för att beviljas projektmedel.
 • Projektstart kan ske tidigast när ansökan om stöd skickats in till Region Gävleborg. Kostnader som upparbetats innan beslut fattats sker på egen risk.
 • Den totala andelen projektmedel från anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder, från en eller flera finansiärer, får uppgå till högst 50 % av projektbudgeten.
 • Stöd som kan betraktas som företagsstöd till enskilda företag får inte ges inom projektet.

Kontakta oss

Kontakta alltid oss i tidigt skede för att diskutera din projektidé innan du ansöker om projektmedel så att vi kan stödja dig på bästa sätt.

Beskriv din projektidé

Du ska beskriva din projektidé med hjälp av bilaga 1, Projektbeskrivning med förändringslogik (pdf) och mejla den till projektmedel@regiongavleborg.se. Detta dokument kommer att utvecklas under ansökningsförfarandet och ska sedan bifogas ansökan som en obligatorisk bilaga, se fliken ”Hur ansöker du?”. Nedanstående film ger dig vägledning i arbetet med dokumentet.

Planera din budget
Du ska fylla i din planerade budget med hjälp av bilaga 2 Planeringsbudget (excel) och mejla den till projektmedel@regiongavleborg.se. Dokumentet kan komma att utvecklas under ansökningsförfarandet och ska sedan bifogas ansökan som en obligatorisk bilaga, se fliken ”Hur ansöker du?”.

Handläggningstid

Ansökan kan göras löpande under året. Tänk på att handläggningstiden då politiska beslut krävs kan vara lång, så kontrollera handläggningstiden med projekthandläggaren för information om aktuella beslutsdatum.

Din projektansökan bedöms och prioriteras utifrån följande regelverk:

Projekt inom innovation och forskning bedöms även utifrån överensstämmelsen med:

Projekt ska vid marknadsföring eller kontakt med massmedia och allmänheten informera om och synliggöra att det finansieras med stöd från Region Gävleborg.

Region Gävleborgs logotyp ska finnas med på allt material som avser projektet.

Region Gävleborgs logotyp för nedladdning

E-postadress:
projektmedel@regiongavleborg.se

Postadress
Region Gävleborg
Finansiering och strategi
Budstation 53
801 88 Gävle

Att ansöka om projektmedel

Projektmedel kan sökas av offentliga organisationer, branschorganisationer, ekonomiska och ideella föreningar, universitet/högskolor, institut med flera.

Du kan söka stöd för projekt som syftar till att skapa strukturer, metoder, arenor eller plattformar för att underlätta strukturomvandling och skapa sysselsättning utifrån ett regionalt perspektiv. Såväl i städer och samhällen som i landsbygder.

Projektet ska bidra till en hållbar utveckling utifrån sociala, miljömässiga och ekonomiska perspektiv.

När det gäller stöd till en eller flera kommuner i samverkan förutsätts dessa medverka i och medfinansiera projektet.

Ansökningar kan göras löpande. Det är viktigt att du gör ansökan i god tid innan projektet ska starta.

Om du avser söka medfinansiering till Tillväxtverkets EU-program Norra Mellansverige annonseras sista ansökningsdag till Region Gävleborg ovan.

När du har diskuterat din projektidé med Region Gävleborg och fått återkoppling att den kan finansieras med regionala utvecklingsmedel (se fliken ”Innan du ansöker”), ansöker du om projektmedel via www.minansokan.se.

För att en ansökan ska vara komplett krävs att du fyller i informationen i ”Min ansökan”. Tänk på att det ska finnas en beskrivning i varje textfält, det räcker inte att endast göra en hänvisning.

Fyll i och bifoga nedanstående bilagor i ”Min ansökan”. Du bifogar dokumenten under rubriken ”Dokument” genom att använda funktionen ”+ Lägg till filer”.

Bilaga 1 Projektbeskrivning med förändringslogik (pdf)

Bilaga 2 Planeringsbudget (Excel) Observera att budget ska fördelas per år i ”Min ansökan” till Region Gävleborg. 

Bilaga 3 Medfinansieringsintyg (Excel)

Bilaga 4 Underlag (registreringsbevis, föreningsstadgar eller motsvarande) som styrker att den/de som skriver under projektansökans signeringsunderlag har rätt att företräda sökande.

Bilaga 5 Signeringsunderlag. När ansökan har skickats in ska signeringsunderlaget som finns i ”Min ansökan” signeras av behörig företrädare. Signeringsunderlaget bifogas som komplettering i ”Min ansökan”. Observera att ärendenummer/ärendeID på signeringsunderlaget ska vara detsamma som i ansökan till Region Gävleborg.

Söker du medfinansiering till Europeiska Regionalfonden (ERUF)?

Projekt som söker medfinansiering från Region Gävleborg till Tillväxtverkets utlysning av ERUF-stöd ska utöver bilagorna 1-4 bifoga kopia av ansökan som skickats in till Tillväxtverket (ERUF).

För mer information se innehåll Handbok för EU-projekt 2021-2027 - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Söker du medfinansiering till nationella projektmedel?

För projekt som söker medfinansiering från Region Gävleborg till Tillväxtverkets utlysning av nationella projektmedel ska ansökan som skickas till Region Gävleborg innehålla samma bilagor som bifogats ansökan till Tillväxtverket. Bilaga 1 Projektbeskrivning med förändringslogik, bilaga 2 Planeringsbudget samt bilaga 5 Signeringsunderlag ska alltid bifogas ansökan till Region Gävleborg. 

För mer information se Handbok för nationella projektmedel - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

I Projektbanken för nationella projektmedel kan du läsa om och inspireras av andra projekt. Här finns beviljade projekt och information om vad de handlar om, vem som är projektägare, vilka aktörer som ingår, hur mycket medel som beviljats och vilken organisation som beslutat om medlen.

På sidan Beviljade projekt och företagsstöd kan du ta del av några av de olika projekt och företag som beviljats ekonomiska medel av Region Gävleborg under åren 2017-2020. Medlen har varit i form av projektmedel, företagsstöd eller kommersiell service.

Att ansöka om utbetalning

För projekt med beslut år 2018 och tidigare ska varje rekvisition (ansökan om utbetalning) med tillhörande underlag även fortsättningsvis sändas in per post.

Adressen är:
Region Gävleborg
Finansiering och strategi
Budstation 96
801 88 Gävle

Utbetalning av beviljade projektmedel sker efter redovisning av resultat och upparbetade kostnader. När du ansöker om utbetalning ska du skicka in både lägesrapport och ekonomisk redovisning per post.

Mallar med tillhörande information hittar du under rubriken " Redovisningsmallar och information för projekt beslutade år 2018 och tidigare".

Lägesrapport

Vid varje ansökan om utbetalning ska lägesrapport på Region Gävleborgs mall bifogas.

Slutrapport
Vid slutredovisning av projektet ska en slutrapport på Region Gävleborgs mall bifogas.

Ekonomisk redovisning

Du ska göra en redovisning av nedlagda kostnader i projektet. Projektet ska särredovisas hos stödmottagaren, så att intäkter och kostnader för projektet direkt kan utläsas i redovisningen oavsett om annan verksamhet pågår samtidigt.

Utdrag ur bokföringen (huvudbok och resultatrapport) ska bifogas rekvisitionen tillsammans med eventuella andra underlag som framgår av informationen i dokumentet ”Redovisning av projekt” som du finner under fliken " Redovisningsmallar och information för projekt beslutade år 2018 och tidigare".

Om den ekonomiska slutredovisningen visar att kostnaderna för projektet blivit lägre än budgeterat, minskas Region Gävleborgs finansiering proportionerligt med kostnaderna.

Rekvisition av medel ska ske minst två gånger per år. Vilket tidsintervall som ska gälla beslutas i samråd mellan Region Gävleborg och projektägaren.

För projekt med beslut år 2019 till och med 2022 ska ansökan om utbetalning ske i den digitala portalen Min Ansökan.

Den ekonomiska redovisningen görs direkt i Min ansökan, underskrivna dokument skannas in och skickas även de elektroniskt i tjänsten Min ansökan. Som stöd finns hjälptexter direkt i Min ansökan i form av klickbara "i".

Utbetalning av beviljade projektmedel sker efter redovisning av resultat och upparbetade kostnader. När du ansöker om utbetalning ska du skicka in både lägesrapport och ekonomisk redovisning. Ansökan om utbetalning ska kompletteras med ett antal bilagor.
 
För projekt med finansiering från Tillväxtverket i form av EU-stöd eller Nationella projektmedel ska ansöka om utbetalning som skickas in till Region Gävleborg innehålla samma underlag som sänds till Tillväxtverket.
Mallar och tillhörande information 

För projekt som inte har finansiering från Tillväxtverket finns mallar med tillhörande information under rubriken "Redovisningsmallar och information för projekt beslutade år 2019 till och med 2022”.

Lägesrapport
Vid varje ansökan om utbetalning ska lägesrapport bifogas.

Slutrapport
Vid slutredovisning av projektet ska en slutrapport bifogas.

Ekonomisk redovisning
Projektet ska särredovisas hos stödmottagaren, så att intäkter och kostnader för projektet direkt kan utläsas i redovisningen oavsett om annan verksamhet pågår samtidigt.

Om den ekonomiska slutredovisningen visar att kostnaderna för projektet blivit lägre än budgeterat, minskas Region Gävleborgs finansiering proportionerligt med kostnaderna.

Ansökan om utbetalning sker kvartalsvis om inte annat överenskommits med Region Gävleborg. Ansökan om utbetalning kan endast avse kostnader som uppstått under den beslutade projektperioden.

På Tillväxtverkets webbsida, Handböcker - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se), kan du läsa mer om vilka kostnader ni kan få stöd för i ert projekt och vilka grundläggande krav kostnaderna ska uppfylla för att vara stödberättigande..

Allmänna villkor vid beslut om projektmedel (pdf) 

Ansökan om utbetalning – information (pdf)

Personalkostnadssammanställning (xlsx)

Tidrapporter (xlxs)

Intyg om projektarbete (doc)

Lägesrapport (pdf)

Slutrapport (pdf)

Vid ansökan om utbetalning ska projekt med finansiering från både Tillväxtverket (EU-stöd eller Nationella projektmedel) och Region Gävleborg skicka in samma underlag till respektive myndighet. Mallar och tillhörande information finns på Tillväxtverkets webbsida.

För projekt med beslut år 2023 och senare ska ansökan om utbetalning ske i den digitala portalen Min ansökan.

Den ekonomiska redovisningen görs direkt i Min ansökan. Som stöd finns hjälptexter direkt i Min ansökan i form av klickbara "i".

Utbetalning av beviljade projektmedel sker efter redovisning av resultat och upparbetade kostnader. När du ansöker om utbetalning ska du bifoga läges-/slutrapport, ekonomisk redovisning och signeringsunderlag.

Ansökan om utbetalning ska kompletteras med ett antal bilagor (se under rubriken Redovisningsmallar och information för projekt beslutade år 2023 och senare).

Lägesrapport
Vid varje ansökan om utbetalning ska lägesrapport på Region Gävleborgs mall bifogas.

Slutrapport
Vid slutredovisning av projektet ska en slutrapport på Region Gävleborgs mall bifogas.

Ekonomisk redovisning
Projektet ska särredovisas hos stödmottagaren, så att intäkter och kostnader för projektet direkt kan utläsas i redovisningen oavsett om annan verksamhet pågår samtidigt. Ansökan om utbetalning kan endast avse kostnader som uppstått under den beslutade projektperioden.

Om den ekonomiska slutredovisningen visar att kostnaderna för projektet blivit lägre än budgeterat, minskas Region Gävleborgs finansiering proportionerligt med kostnaderna.

För projekt som beviljats projektmedel ska ansökan om utbetalning ske enligt anvisningar i beslut. Stödet utbetalas i efterhand efter redovisning av kostnader. Ansökan om utbetalning ska omfatta minst en kalendermånad och högst sex månader. Om inte annat anges i beslutet ska ansökan om utbetalning med underlag vara Region Gävleborg tillhanda enligt följande:

 • Första ansökan om utbetalning samt lägesrapport till Region Gävleborg ska omfatta maximalt sex månader. Därefter ska ansökan om utbetalning och lägesrapport lämnas minst var sjätte månad, om inte annan överenskommelse görs med Region Gävleborg.
 • Ansökan om slututbetalning ska skickas in senast projektperiodens sista dag.

På Tillväxtverkets webbsida, Handböcker - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se), kan du läsa mer om vilka kostnader ni kan få stöd för i ert projekt och vilka grundläggande krav kostnaderna ska uppfylla för att vara stödberättigande.

För projekt som även har medfinansiering från Tillväxtverket (ERUF och nationella medel) ska följande bifogas ansökan om utbetalning:

 • Skriftlig lägesrapport eller slutrapport på Region Gävleborgs mall
 • Rapportering av indikator (målvärdet finns angivet i Region Gävleborgs beslut)
 • Resultatrapport för projektet, för den redovisade perioden
 • Huvudbok för projektet, för den redovisade perioden
 • Underlag som styrker kostnader (samma underlag som till Tillväxtverket
 • Personalkostnader i ERUF-projekt. Utgå från den ansökan om utbetalning (AoU) ni skapar till Tillväxtverket. Bifoga ’AoU Ekonomirapport’ från Tillväxtverket som visar hur personalkostnad och schablonkostnader är beräknade. Lägg in en rad för sammanlagd personalkostnad, en rad för sammanlagd schablon för lönebikostnad och en rad för sammanlagd schablon upp till 40 % alternativt schablon för indirekta kostnader i utgiftssammanställningen i Min ansökan.
 • Underlag som styrker offentligt bidrag i annat än pengar (t.ex. tidrapporter)
 • Region Gävleborgs signeringsunderlag (signerat av behörig företrädare)

Ansökan om utbetalning - information (pdf)
Lägesrapport (Word) 
Slutrapport (Word)
Bilaga 1 Allmänna villkor vid beslut om projektmedel (pdf)

För övriga projekt ska följande bifogas ansökan om utbetalning:

 • Skriftlig lägesrapport eller slutrapport på Region Gävleborgs mall
 • Rapportering av indikator (målvärdet finns angivet i Region Gävleborgs beslut)
 • Resultatrapport för projektet, för den redovisade perioden
 • Huvudbok för projektet, för den redovisade perioden
 • Personalkostnadssammanställning
  I förekommande fall:
  - lönespecifikationer (vid första ansökan om utbetalning samt vid ny lön)
  - tidrapporter
  - intyg om projektarbete
 • Underlag som styrker offentligt bidrag i annat än pengar (t.ex. tidrapporter)
 • Region Gävleborgs signeringsunderlag (signerat av behörig företrädare)

Ansökan om utbetalning - information (pdf)
Personalkostnadssammanställning (xlsx)
Tidrapporter (xlxs)
Intyg om projektarbete (doc)
Lägesrapport (Word) 
Slutrapport (Word)
Bilaga 1 Allmänna villkor vid beslut om projektmedel (pdf)

 

Kontakt

projektmedel@regiongavleborg.se