Händer med tänt ljus

Sjukhuskyrkan i Gävleborg

Att komma till sjukhuset kan väcka många frågor och tankar. Sjukhuskyrkan finns till för patienter, anhöriga och personal. Alla som arbetar inom sjukhuskyrkan har tystnadsplikt och här förs inga journaler.

Inom sjukhuskyrkan finns personal som har kunskap och erfarenhet av att möta människor i olika skeden i livet. Varje människa har fysiska, psykiska, sociala, existentiella eller andliga behov och vi som arbetar på sjukhuskyrkan vill medverka till en helhetssyn på människan. Vår uppgift är framförallt att fånga upp de andliga och existentiella behoven.

Det kostar ingenting att kontakta eller besöka sjukhuskyrkan. 

Sjukhuskyrkan kan erbjuda:

  • samtal med enskilda och i grupp
  • krisstöd
  • enskild bön, nattvard och bikt
  • gudstjänster, dop och vigsel på sjukhuset
  • medverkan vid avsked och minnesstunder
  • kontakt med hemförsamlingar och företrädare för andra religioner
  • att medverka i utbildningssammanhang och personalgrupper
  • olika typer av stödgrupper

Andra kyrkor och religioner

Sjukhuskyrkan är ett samarbete mellan frikyrkor och Svenska kyrkan och är öppen för alla, oavsett tro och livsåskådning.

Sjukhuskyrkorna i Region Gävleborg

Här hittar du kontaktuppgifter och mer information om vilka stöd som erbjuds på respektive ort.

Sjukhuskyrkan i södra Hälsingland - Bollnäs sjukhus

Sjukhuskyrkan Gävle sjukhus

Sjukhuskyrkan Hudiksvalls sjukhus