Välkommen till årets kulturting

Är du kulturskapare i Gävleborg? Arbetar du med konst- och kulturfrågor antingen ideellt eller inom förvaltning eller politik? Då är 2020 års kulturting något för dig!

Den 25 april 2020 arrangerar Kultur Gävleborg, Region Gävleborg tillsammans med Hudiksvalls kommun Kulturting Gävleborg på Delsbo Forngård, i samarbete med Delsbo Hembygdsförening. Kulturtinget är en årlig regional mötesplats för alla som bidrar till länets rika konst- och kulturliv: föreningar, kulturskapare, politiker och tjänstepersoner med flera.

Årets tema är delaktighetsmålet/breddat deltagande.

Årets kulturtinget ska fokusera på breddat deltagande som avser att konst- och kultur ska komma breda grupper av invånare till del, utifrån aspekter som till exempel socioekonomiska och geografiska förhållanden samt diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder). Med hänsyn till såväl ublik-/besökare-/användarperspektiv som konstnärs-/utövarperspektiv.

Programmet - med bland annat föreläsningar, valbara parallella seminarier, ett panelsamtal och en mässdel - publiceras under vårvintern.