Biblioteksutveckling

På Biblioteksutveckling jobbar vi med frågor som barnrätt, läsfrämjande, medie- och informationskunnighet (MIK) samt mångfald och likabehandling. Vi stödjer folkbiblioteken i Gävleborg i deras arbete, omvärldsbevakar och driver olika projekt.

Gåvoböcker, bokomslag

Regionala biblioteksverksamheten omfattas av Bibliotekslag (2013:801). Den regionala biblioteksverksamheten kompetensutvecklar, samordnar och ger utvecklingsstöd till folkbiblioteken i Gävleborg. Ambitionen är att genom biblioteken ge alla invånare jämlik tillgång till litteratur, information och biblioteksservice samt stöd till formellt och informellt lärande.

Den regionala biblioteksverksamheten bedriver omvärldsbevakning, driver projekt och metodutveckling.

Kultur Gävleborg arbetar under kulturplaneperiod 2019-2022 inom bibliotek särskilt för att:

  • arbeta fram kommande regional biblioteksplan (2020-2022) i samråd med länets berörda aktörer
  • bidra till att vidareutveckla samarbetet inom HelGe-biblioteken i samverkan med länets folkbibliotek
  • genomföra kompetenshöjande insatser avseende folkbibliotek som demokratiska, tillgängliga och kreativa mötesplatser
  • vidareutveckla språk- och läsfrämjande projekt för barn och unga
  • vara kompetens- och utvecklingsnod för att öka den digitala kompetensen hos länets invånare genom folkbiblioteken   

Biblioteksutveckling samarbetar med Kultur Gävleborgs verksamhetsutvecklare inom litteraturområdet.