Världsarvet Hälsingegårdar

Kultur Gävleborg har ett särskilt uppdrag inom Världsarvet Hälsingegårdar. Det är att bedriva strategiskt arbete kopplat till kommunikation, information och hållbar utveckling i enlighet med Unescos regelverk. Syftet är att stötta länets olika aktörer bland annat genom omvärldsbevakning samt engagemang i nationella och internationella nätverk.

En verksamhetsutvecklare med inriktning på Världsarvet Hälsingegårdar arbetar sedan september 2016 på Kultur Gävleborg. Uppgifterna är bland annat att arbeta med Världsarvets förvaltningsplan, kommunikation och insatser för marknadsföring, utveckla kunskapen och ge förslag till föreläsningar och seminarier, samt vidga berättelserna om Världsarvet.

Tillsammans med Arkiv Gävleborg, Hälsinglands museum och Länsmuseet Gävleborg arbetar Kultur Gävleborg under kulturplaneperiod 2019-2021 inom kulturarv särskilt för att:

  • bidra till att skapa mötesplatser mellan länets kulturarvsaktörer, arrangörsled och besöksnäring
  • undersöka och ompröva rådande kulturarvsberättelser i samverkan med forskare och professionella kulturskapare
  • samverka med länets berörda aktörer kring gemensamma satsningar
  • stödja insatser som förenar bevarande och nyttjande för hållbar utveckling av kulturarv
  • verka för att länets kulturmiljöer tas tillvara i samhällsutvecklingen som en källa till kunskap och upplevelser för alla
  • tillgängliggöra kulturarv och kulturmiljö för barn och unga
  • stimulera interkulturell dialog