Världsarvet Hälsingegårdar

Kultur Gävleborg har ett särskilt uppdrag inom Världsarvet Hälsingegårdar att bedriva strategiskt arbete kopplat till kommunikation, information och hållbar utveckling i enlighet med Unescos regelverk. Syftet är att stötta länets olika aktörer bland annat genom omvärldsbevakning samt engagemang i nationella och internationella nätverk.

Uppgifterna är bland annat att arbeta med Världsarvets förvaltningsplan, kommunikation och insatser för marknadsföring, utveckla kunskapen och ge förslag till föreläsningar och seminarier; att vidga berättelserna om Världsarvet.

Tillsammans med Arkiv Gävleborg, Hälsinglands museum och Länsmuseet Gävleborg arbetar Kultur Gävleborg under kulturplaneperiod 2019-2021 inom kulturarv särskilt för att:

  • bidra till att skapa mötesplatser mellan länets kulturarvsaktörer, arrangörsled och besöksnäring
  • undersöka och ompröva rådande kulturarvsberättelser i samverkan med forskare och professionella kulturskapare
  • samverka med länets berörda aktörer kring gemensamma satsningar
  • stödja insatser som förenar bevarande och nyttjande för hållbar utveckling av kulturarv
  • verka för att länets kulturmiljöer tas tillvara i samhällsutvecklingen som en källa till kunskap och upplevelser för alla
  • tillgängliggöra kulturarv och kulturmiljö för barn och unga
  • stimulera interkulturell dialog