Om oss

Region Gävleborg arbetar med både statligt och regionalt uppdrag för att utveckla ett levande och hållbart konstliv i Gävleborg.

Region Gävleborgs arbete är brett och har genom åren innefattat en rad insatser som syftat till att stärka konsten på lång sikt; allt från stöttning av konstverksamheten vid Hälsinglands Museum och Länsmuseet Gävleborg till nationella samarbeten för förbättrade villkor för konstnärer, projektbidrag, sociala och tvärdisciplinära pilotprojekt, nätverk och fortbildningar.

En viktig dimension av insatserna är att de alltid görs i nära samarbete med kommuner, föreningsliv, arrangörer, utövare och andra aktörer i länet. 

I samverkansarbetet har Region Gävleborg ambitionen att tillgängliggöra konst för alla i vår vardag, att höja och vidga kunskapen om konstens potential, synliggöra och stimulera ett konstliv som rymmer ett starkt föreningsliv, flera konstnärsdrivna verksamheter och starka och relevanta institutioner för konst. Målsättningen är att Gävleborg ska vara en bra region för alla som tar del av, arbetar med och engagerar sig inom konstområdet.

Konstsamlingsverksamheten

Sedan 1960-talet har Region Gävleborg byggt upp en egen konstsamling som är spridd över hela länet. Konstsamlingen finns i allt från utbildnings- och vårdmiljöer till konferens- och kontorslokaler. Sedan några år tillbaka arbetar man även med konstnärlig miljögestaltning och tematiska kollektioner. Syftet är att bidra till en stimulerande och humanistisk miljö inom Region Gävleborgs verksamheter där patienter, elever, personal och andra brukare får tillgång till intressant konst i sin vardag. Konsten är tänkt att utgöra såväl miljöskapare och orienteringspunkter som reflektionsplattformar och språngbrädor för samtal.  

Konstkonsulentverksamheten

Konstkonsulenten vid Kultur Gävleborg har till uppgift att stärka, främja och utveckla konstområdet i Gävleborg. Det görs genom ett nära och lyhört samarbete med människor runt om i länet. Ett sätt kan vara att erbjuda olika aktörer, som i sin tur möter en stor publik, nödvändiga och kompletterande verktyg i form av fortbildning eller teknisk utrustning. Det kan röra sig om utbildningar eller nätverksträffar som möjliggör erfarenhetsutbyten för exempelvis konstnärer, bildlärare eller kulturtjänstemän som därigenom stärks i sina roller och får vidgade möjligheter att verka för konsten i Gävleborg.  Vårt verksamhetsfält omfattar allt från sociala och integrerande konstprojekt, ett synliggörande av konsten som samhällskildrare till konst som en utgångpunkt för lärande och självreflektion.