Bänk på brygga vid hav

Gestaltad Livsmiljö

Gestaltad livsmiljö handlar om en helhetssyn på utformningen av våra livsmiljöer; platserna där vi bor, arbetar och lever våra liv. Ambitionen är att kompetenser och praktiker inom arkitektur, form, design, konst och kulturarv ska mötas i gemensamma processer som gör att vi kan hantera de samhällsutmaningar vi står inför och tillsammans bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle där alla ska få möjlighet att påverka vår gemensamma miljö.

Här betraktas den ömsesidiga reflektionen, det sektorsövergripande samarbetet och den medskapande processen i gestaltandet som en nyckel. Fyra statliga myndigheter leder sedan 2018 arbetet: Boverket, Riksantikvarieämbetet, Statens konstråd och ArkDes.

Digitala frukostsamtal

Kultur Gävleborg sitter med i programgruppen för samtalsserien Regionerna bjuder in till 60 minuter inspiration på temat Gestaltad livsmiljö. Från offentlig konst till samhällsplanering. Programgruppen är ett interregionalt samarbete och ambitionen är att bjuda in goda exempel på arbetet med samhällsplanering i linje med målen för Gestaltad Livsmiljö.

Program S5 – höstterminen 2023 (pdf)

Program S4 – vårterminen 2023 (pdf)

Program S3, höstterminen 2022 (pdf)

Program S2, vårterminen 2022 (pdf)

Program S1, vårterminen 2021 (pdf)

Vill du ha en påminnelse? Gilla eventet på Facebook som du hittar hos Art Inside Out, Region Halland.

OBS! Det är ingen föranmälan. Webinarierna sker via zoom

Kontakt: Emelie Lilja, Bild och form Dalarna, emelie.lilja@regiondalarna.se

Gestaltad livsmiljö i Gävleborg

Under 2021-2022 har Region Gävleborg beviljat fyra av länets kommuner (Gävle, Sandviken, Söderhamn och Hudiksvall) utvecklingsbidrag för att stärka samverkan och förkovring inom området gestaltad livsmiljö mellan kommunerna och mellan avdelningarna kultur och samhällsplanering. Projektägare är Gävle Kommun, Sektor Livsmiljö.

Kultur- och kompetensnämnden har även beviljat finansiering för år 1 av det interkommunala och förvaltningsövergripande 3-åriga projektet Gestaltad livsmiljö i Gävleborg 2023-2025, en fortsättning på förstudien. Projektet ämnar arbeta med

  • att stärka infrastrukturen för offentlig konst i Gävleborg genom att fortsätta utveckla stöd- och styrdokument, policys och rutiner - som i förlängningen stärker den gestaltande kompetensen i Gävleborgs län.
  • att hitta avgränsning och ansvar i samverkan mellan olika parter som möjliggör ett långsiktigt arbete med frågorna på alla nivåer.
  • att underhålla och utvidga det regionala nätverket som en mötesplats för inspiration, kunskapsutbyte och stöd inom detta fält.
  • att vidareutveckla den formaliserade samverkan kring kompetensförsörjning inom politikområdet i regionen som påbörjats inom förstudien.  

Poddavsnitt om Gestaltad livsmiljö

Under 2020 arrangerade Kultur Gävleborg Forum Konst 2020, del 2, som handlade om gestaltad livsmiljö. Att tänkta tillsammans för en gestaltad livsmiljö i Gävleborg bestod av samtal som samlade representanter för de områden som utgör grunden för politikområdet. De som intervjuades var Katarina Jönsson Norling (konstnär och tidigare ordförande för Konstnärernas riksorganisation), David Palmberg (stadsarkitekt i Västra Gästrikland), Annika Viding (universitetsadjunkt vid avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik vi Högskolan i Gävle) och Lena Boox (kommunantikvarie vid Gävle Kommun), Erik Anderman (verksamhetsutvecklare konst vid Kultur Gävleborg) och Jenny Nilsson (intendent för offentlig konst vid Kultur Gävleborg). De samtalade med moderator Elenor Noble. Samtalen finns på You Tube och som poddserie i Kultur Gävleborgspodden.

Forum Konst 2020, del 2 producerades genom samverkan mellan Kultur Gävleborg, Konstfrämjandet Gävleborg, BackBeatBolaget/Galleri LarsPalm och Studiefrämjandet.

Nationellt nätverk

Kultur Gävleborg sitter från och med 2022 i ett nationellt nätverk som ArkDes Think Tank samordnar inom Gestaltad Livsmiljö och bereder därigenom bland annat förslag på verksamheter att nominera till Årets strålkastare.


Länkar

Boverket

Statens konstråd

Riksantikvarieämbetet

ArkDes