Hemslöjd

Kultur Gävleborgs verksamhetsutveckling inom hemslöjd syftar till att bevara slöjdens traditioner, bidra till slöjdens utveckling samt stärka slöjden som näringsgren och dess relevans i samtiden. Verksamhetsutveckling inom hemslöjd initierar och samordnar insatser, främst i samarbete med Gästrike- Hälsinge hemslöjdsförbund, lokala föreningar, länets museer, studieförbund och slöjdföretagare.

En del av uppdraget innebär att tillvarata slöjdens förmåga att skapa mötesplatser över språkliga och kulturella gränser. Verksamhetsutveckling inom hemslöjd bidrar dessutom till att lyfta slöjden i ett hållbarhetsperspektiv, inspirera till eget skapande och nytänkande, samt bevara och sprida kunskapen om olika material och tekniker.

Tillsammans med Hälsinglands museum och Länsmuseet Gävleborg arbetar Kultur Gävleborg under kulturplaneperiod 2019-2021 inom slöjd särskilt för att:

  • skapa mötesplatser för länets aktörer för erfarenhetsutbyte, kompetenshöjande insatser och samverkan
  • stärka professionella kulturskapares villkor och skapa bättre förutsättningar för deras arbete
  • utöka samverkan mellan verksamhetsutveckling inom konst och verksamhetsutveckling inom hemslöjd samt aktörer som arbetar med konst- och slöjdsamlingarna i länet
  • arbeta för att utveckla och sprida slöjd i nya sammanhang och miljöer
  • identifiera möjligheter och förutsättningar att sätta slöjd i ett internationellt perspektiv genom konstnärliga utbyten och konstnärliga residens i länet
  • förbättra barns och ungas möjligheter till eget skapande