Film

Kultur Gävleborgs verksamhetsutveckling inom film ska bidra till ett levande filmliv i hela länet. Den regionala filmverksamheten ska genom samverkan, samordning och bidragsgivning möjliggöra för länets kommuner, kulturutövare och civilsamhälle att själva eller tillsammans starta, driva eller genomföra filmkulturfrämjande och filmpedagogiska projekt.

Kultur Gävleborg bidrar till att filmkultur och filmskapande kommer närmare länets invånare exempelvis genom att skapa mötesplatser, arrangera fortbildningar och workshops, stödja och driva pilotprojekt samt producera visst pedagogiskt material. På så sätt stödjer Kultur Gävleborg verksamheter inom Skolbio, film i kulturskolan, Skapande skola och interkulturella projekt inom film.

Kultur Gävleborgs verksamhetsutveckling inom film ska möjliggöra utveckling för visningsverksamhet i länet genom kompetensutveckling, samordning samt utvecklings- och projektstöd för länets biografer och andra filmvisare. Att arbeta med digitaliseringens möjligheter bidrar till att skapa tillgängliga, interaktiva och nära mötesplatser.

Kultur Gävleborgs verksamhetsutveckling inom film ska stärka förutsättningarna för en kreativ och kvalitativ filmproduktion i Gävleborg genom utvecklings- och projektstöd, handledning, ekonomiskt eller tekniskt stöd, nätverk, mötesplatser och fortbildningar. Särskilt fokus ska ligga på unga filmskapare och talangutveckling.

Kultur Gävleborg arbetar under kulturplaneperiod 2019-2021 inom film särskilt för att:

  • öka möjligheten för barn och unga att uppleva och skapa med rörliga bilder
  • skapa mötesplatser för länets berörda aktörer för erfarenhetsutbyte och kompetenshöjande insatser kring utveckling, fortbildning och tillgänglighet inom filmpedagogik, filmproduktion och visning
  • främja visning och spridning av film och rörlig bild i samverkan med länets berörda aktörer, bland annat inom digitalisering och nya visningsfönster
  • stödja unga filmare genom talangutvecklingsinsatser och beakta möjligheten att genomföra interregionala satsningar