Om regional utveckling

Regional utveckling handlar om att skapa goda förutsättningar för att bo, leva och verka i Gävleborg. Region Gävleborg har ansvaret att samordna det regionala utvecklingsarbetet för en hållbar tillväxt i länet.

Det regionala utvecklingsuppdraget handlar om att samordna och samverka med aktörer på lokal, regional och nationell nivå, bland annat kommuner, myndigheter, högskola och andra utbildningsanordnare, näringsliv och ideell sektor. Viktigt är att sociala aspekter såsom jämställdhet och jämlikhet integreras i arbetet för att uppnå en hållbar regional utveckling.

Det regionala utvecklingsuppdraget innebär att:

  • Ta fram en strategi för utvecklingen i länet och samordna insatser för att genomföra strategin
  • besluta om hur medel för regionalt tillväxtarbete ska användas
  • följa upp, utvärdera och redovisa resultaten av tillväxtarbetet till regeringen
  • utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram
  • upprätta och fastställa länsplaner för transportinfrastruktur

Exempel på områden som samordnas är näringslivsutveckling, samhällsplanering, kollektivtrafik, infrastruktur, bostadsförsörjning, kultur, miljö, energi, utbildning, kompetensförsörjning, arbetsmarknad och offentliga tjänster.