Kemikalier och läkemedel

Kemikalier

För att skydda människors hälsa och den biologiska mångfalden behöver spridningen av farliga ämnen förebyggas och minska. Region Gävleborg tar ansvar och upphandlar varor och kemiska produkter med färre farliga ämnen i.

Vi säkrar hanteringen av kemiska produkter genom regelbunden inventering och riskbedömning samt genom att följa kemikalierutiner. Vi arbetar med substitution där farliga kemikalier byts ut mot mindre farliga alternativ. Produkterna används på ett sätt som bevarar deras effektivitet och fördelar för invånarna men också förbättrar arbetsmiljön, ökar patientsäkerheten och minskar utsläppen till miljön.

Läkemedel

Region Gävleborg förskriver många läkemedel varje år för att ge invånarna rätt vård. Vi strävar efter att minimera läkemedelspåverkan på miljön genom preventivt folkhälsoarbete och förbättrade levnadsvillkor.

Vidare ställer vi miljökrav vid upphandling, förskriver läkemedel med försiktighet, genomför läkemedelsgenomgångar och hanterar avfall säkert för att minska läkemedelspåverkan på miljön.

Det är viktigt att använda antibiotika ansvarsfullt för att motverka antibiotikaresistens, både för att skydda hälsan och miljön. Kom ihåg att lämna in dina överblivna läkemedel till apoteken som tar emot dessa kostnadsfritt.

Mer information

regiongavleborg.se/levnadsvanor

strama.se – amverkan mot antibiotikaresistens