Samordnad individuell plan (SIP)

Landsting/regioner och kommuner ska tillsammans upprätta en samordnad individuell plan (SIP) när det behövs samordning av insatser för att individen ska få sina behov tillgodosedda utifrån hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen.

Planen ska klargöra det samlade behovet av insatser. Samordnad individuell plan gäller vuxna och barn i offentlig och privat verksamhet.

Behövs insatser från två huvudmän (landsting och kommun) efter utskrivning från slutenvård ska en samordnad individuell plan genomföras även om den bara omfattar ett lagrum (hälso- och sjukvårdslagen).

Rutin

Samordnad individuell plan samt hantering i Lifecare SIP - anger regler och ansvar för SIP

Lifecare SIP - Användarhandledning (pdf)

Lifecare - ändring av samordningsansvarig (pdf) Endast samordningsansvarig kan avsluta en pågående SIP i Lifecare SP.

Bilagor

Samtycke barn - SIP - formulär (pdf)

Samtycke vuxna - SIP - formulär (pdf)

Kallelse - SIP (pdf)

Dokumentationsplan - SIP (word)

Informationsöverföring från primärvård kommun till akut- jourmottagning (gula blanketten) (word)

SIP i skolan

SIP i skolan - överenskommelse - överenskommelse mellan Region Gävleborg och länets kommuner.