Hemsjukvård

Hemsjukvård - allmänt

In- och utskrivning

Samverkansgruppen har enats om att det ska finnas en länsövergripande rutin för planering in- och utskrivning i hemsjukvård. Denna rutin ersätter de tidigare två rutiner som funnits. Denna rutin förutsätter att vi har en god dialog med varandra. Avvikelse skickas till respektive operativa välfärdsgrupper.

Formulär gemensam planering hemsjukvård

Gemensam planering hemsjukvård – In-och utskrivning (primärvård-kommun) – hälso- och sjukvård Region Gävleborg – Platina id 09-195232 (Word)

Läkaransvar inför vårdplanering med kommunens hemsjukvård – Platina id 09-255089 (pdf) 

Hemsjukvårdsavtal

Avtal hemsjukvård – avtal mellan Region Gävleborg och kommunerna – Platina id 01-237992 (pdf)

Förtydligande hemsjukvårdsavtal

Slutrapport från utvärdering av hemsjukvårdsavtal 2017 (pdf)

Samverkan mellan Region Gävleborg och länets kommuner gällande vaccinationer mot Covid-19 och säsongsinfluensa – Platina id 01-688359 (pdf)

Bilagor hemsjukvårdsavtal

Mall för lokal överenskommelse gällande läkarstöd i ordinärt och särskilt boende – Platina id 09-802588 (Word)

Hemsjukvårdsavtalet - Förtydligande av kostnadsansvar – Platina id 09-802472 (Word)

Samverkan mellan region Gävleborg och länets kommuner gällande vaccinationer mot Covid-19 och säsongsinfluensa (komplettering av hemsjukvårdsavtalet) (Word).

Överenskommelse

Överenskommelse om ekonomisk ersättningsnivå mellan bosättningskommun och vistelsekommun för hemtjänst och hemsjukvård som utförs i annan kommun (pdf)

Hemsjukvård för utomlänspatienter

Avtalsmall mellan Region Gävleborg och länets kommuner gällande hemsjukvårdsinsatser till utomlänspatienter – Platina id 08-698036 (word)

Hemsjukvård för asylsökande och papperslösa

Avtalsmall mellan Region Gävleborg och länets kommuner gällande hemsjukvårdsinsatser för asylsökande och papperslösa – Platina id 08-701983 (word)

Samordnad individuell plan

Om SIP - rutin, samtyckesformulär, kallelse, dokumentationsmall

Egenvård

Om egenvård - rutin och blanketter för planering av egenvård och avisering om otillfredsställande egenvård i ordinärt boende

Vårdrutiner

Vårdrutiner som kan vara aktuella efter SIP eller vårdplanering exempelvis för psykisk funktionsnedsättning, smärta, dietist, hjälpmedel, nutrition och uppföljning höftfraktur.

Statistik

Statistik hemsjukvård