Hemsjukvård

Hemsjukvård - allmänt

In- och utskrivning

Samverkansgruppen har enats om att det ska finnas en länsövergripande rutin för planering in- och utskrivning i hemsjukvård. Denna rutin ersätter de tidigare två rutiner som funnits. Denna rutin förutsätter att vi har en god dialog med varandra. Avvikelse skickas till respektive operativa välfärdsgrupper.

Formulär gemensam planering hemsjukvård

Gemensam planering hemsjukvård - In-och utskrivning (primärvård-kommun) Hälso- och sjukvård Region Gävleborg (pdf - ej ifyllnadsbar)

Gemensam planering hemsjukvård - In-och utskrivning (Primärvård-Kommun) Hälso- och sjukvård Region Gävleborg(09-195232) (word)

Läkaransvar inför vårdplanering med kommunens hemsjukvård 

Hemsjukvårdsavtal

Slutrapport från utvärdering av hemsjukvårdsavtal 2017 (pdf)

Avtal hemsjukvård - avtal mellan Region Gävleborg och kommunerna - 01-237992 (pdf)

Förtydligande hemsjukvårdsavtal

Bilagor hemsjukvårdsavtal

Ramavtal - läkarmedverkan i en kommunala hälso- och sjukvården, särskilda boenden SoL och LSS (pdf)

Mall lokal överenskommelse gällande läkarstöd i särskilt boende (Word)

Mall lokal överenskommelse gällande läkarstöd i hemsjukvård i ordinärt boende (Word)

Kostnadsansvar förtydligande -  Bilaga avtal hemsjukvård (pdf) (Denna äldre bilaga gäller till och med 2019.)

Kompressionsstrumpor klass 2 hos patienter/brukare inskrivna i hemsjukvård/SÄBO - beslutsunderlag kostnadsansvar (pdf)

Överenskommelse

Överenskommelse för kommunerna i Gävleborgs län om hemsjukvård för patienter som är i behov av vård i annan kommun inom länet (pdf)

Hemsjukvård för utomlänspatienter

Avtal som reglerar möjligheten för kommunerna att i enskilda patientfall där landstinget har hemsjukvårds-ansvaret bistå med hemsjukvårdsinsatser (pdf)

Överenskommelse mellan Gävleborgs läns landsting och länets kommuner gällande hemsjukvårdsinsatser till utomlänspatienter (pdf)

Samordnad individuell plan

Om SIP - rutin, samtyckesformulär, kallelse, dokumentationsmall

Egenvård

Om egenvård - rutin och blanketter för planering av egenvård och avisering om otillfredsställande egenvård i ordinärt boende

Vårdrutiner

Vårdrutiner som kan vara aktuella efter SIP eller vårdplanering exempelvis för psykisk funktionsnedsättning, smärta, dietist, hjälpmedel, nutrition och uppföljning höftfraktur.

Statistik

Statistik hemsjukvård