Kunskapsstyrning

I varje patientmöte ska den bästa kunskapen om vård och behandling finnas till hands och användas. Sveriges regioner har en gemensam organisation för att ta fram den bästa kunskapen och säkerställa att den används. Modellen heter Nationellt system för kunskapsstyrning.

Alla regioner har lovat att bidra med resurser och kompetens i det arbetet.

Målen är

  • att vårdens medarbetare får ett bättre kunskapsstöd vid behandlingar
  • att vården blir mer jämlik både inom en region och mellan regionerna
  • att patienter upplever en ökad kvalitet i sin vård.

Arbetet inom kunskapsstyrningen är indelat i 26 nationella programområden (NPO) utifrån patientgrupper. Exempel är NPO Akut vård, NPO Infektionssjukdomar eller NPO Levnadsvanor. Det finns också ett nationellt primärvårdsråd.

Experter med bred kompetens tar fram ny kunskap och nya vårdförlopp inom sitt fält i ett programområde. De samarbetar med myndigheter, professionsföreningar och patientföreningar.

I Region Gävleborg finns en motsvarande organisation med lokala programområden. Här ligger fokus på att omsätta den nya kunskapen i handling och säkerställa att den når hela vägen ut till varje patient.

Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Kunskapsstyrning i Sjukvårdsregion Mellansverige

Så fungerar nationell kunskapsstyrning