Om lokala programområden

Det nationella arbetet inom kunskapsstyrningen motsvaras av samma programområden lokalt i Region Gävleborg. Deras uppgift är att införa ny kunskap så att den kommer varje patient till godo.

De nationella programområdena motsvaras av lokala programområden i Region Gävleborg. Det lokala programområdet ska införa den kunskap som tas fram nationellt och anpassa den till Region Gävleborgs hälso- och sjukvård.

Här sker det systematiska arbetet med nya vårdförlopp och andra förbättringar för enskilda patientgrupper, och införandet av råd och riktlinjer som förenklar arbetet för medarbetare i vårdvardagen.

Varje lokalt programområde har en programområdesansvarig som tillsätter och ger processteam eller arbetsgrupper uppdrag inför implementering av nya kunskapsstöd.

Processteamet gör en GAP-analys, en aktivitetsplan och en plan för uppföljning i samarbete med sakkunniga i regionen. Efter förankring i hälso- och sjukvårdsledningen startar implementeringen.

Det lokala programområdet ska även signalera behov av nya kunskapsstöd till den nationella organisationen inom kunskapsstyrningen. Medarbetare i vården lyssnar in patienternas åsikter och man identifierar förbättringsområden tillsammans.

Verksamhetsutveckling

För att lyckas med att införa ny kunskap och nya vårdförlopp krävs ett engagemang från medarbetare längs hela patientresan genom vården.

Arbetet med att omsätta ny kunskap i vården görs inom det berörda lokala programområdet i Region Gävleborg.

I det lokala programområdet arbetar sakkunniga i processteam och arbetsgrupper över verksamhetsgränserna, med hela vårdkedjan i åtanke - från tidig upptäckt, utredning, behandling och uppföljning till rehabilitering och ett eventuellt återinsjuknande.

Processteamets medlemmar bidrar till utvecklingen av ett nytt arbetssätt utifrån sina specifika kompetenser. Teamet kan vara sammansatt för att hantera flera processer, en specifik process eller en del av en process.

Arbete i processteam handlar om att utgå från behovet, tänka utanför boxen, och se hur olika kompetenser tillsammans kan bidra till det bästa möjliga resultatet. Det kan uppfattas som självklart att vården ska utgå från patientens behov, men det kräver ofta både ett nytt synsätt och nya arbetssätt.

Förbättringsarbete inom Region Gävleborg (inloggning till intranätet Plexus krävs för åtkomst)

Metoder för verksamhetsutveckling från SKR 

Stöd till implementering från Socialstyrelsen (pdf)

Stöd från utvecklingsenheten hälso- och sjukvård, Region Gävleborg
Kontakta enhetschef Anna Rauden, anna.rauden@regiongavleborg.se