Nationell patientenkät

Nationell patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården.

Patienters synpunkter på vården är en viktig källa för att ständigt förbättra vården. Genom att delta i Nationell Patientenkät får patienter möjlighet att berätta om och svara på frågor rörande sina erfarenheter och upplevelser av vården.

Resultaten används för att förbättra och utveckla vården utifrån ett patientperspektiv, samt vara ett underlag för jämförelser mellan vårdenheter och ett redskap för styrning och ledning.

Samhällsmedicin samordnar och är Gävleborgs kontaktperson i det nationella arbetet med nationell patientenkät. Kontaktpersonen deltar i det nationella arbetet och utgör en länk mellan den nationella nivån och det regionala.

Bakgrund

Sedan 2009 deltar samtliga landsting och regioner i Nationell patientenkät. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Enkätsvaren samlas in digitalt, med hjälp av webbenkät på patientenkat.se samt via QR-kod, och postalt och finns översatt till sju språk.

Nationellt gemensamma mätningar har genomförts vartannat år inom primärvård, somatisk öppen- och slutenvård, akutmottagningar, psykiatrisk öppen- och slutenvård, barnsjukvård öppen- och slutenvård samt barn- och ungdomspsykiatri.

De landsting/regioner som så har önskat har kunnat genomföra så kallade mellanårsmätningar eller extramätningar inom dessa områden eller inom andra områden. Sammanställning och publicering av resultat sker främst via patientenkat.se men även via 1177 och "Vården i siffror". 

Resultat

Resultaten finns på patientenkat.se