Överenskommelser

Överenskommelser mellan Region Gävleborg och länets kommuner.

Samverkan inom missbruks- och beroendeområdet

Länsöverenskommelse om samverkan inom missbruks- och beroendeområdet 2022. Gävleborgs län (pdf)

Utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård i Gävleborg – Platina id 01-652411 (pdf)

Slutrapport projekt samverkan vid utskrivning

Svårt sjuka patienter som vårdas i hemmet

Överenskommelse – personer med omfattande hälso- och sjukvårdsinsatser som vårdas i hemmet – Platina id 01-682302 (pdf)

Checklista – personer med omfattande hälso- och sjukvårdsinsatser som vårdas i hemmet – Platina id 09-374045 (pdf)

Mall för riskbedömning av svårt sjuka patienter som vårdas i hemmet – Platina id 12-682789 (Word) 

Samordnad individuell plan (SIP) – tydliggörande av hälso-och sjukvårdsansvar och vad som bedöms att utföras som egenvård – Platina id 09-682791 (pdf) 

Psykiatri

Arbets-och ansvarsfördelning för barn och ungdomars psykiska hälsa inom/mellan kommuner och Region Gävleborg – Platina id 01-497446 (pdf) 

Social bedömning som en del i utredning inför rätten till att gå i särskola – Platina id 01-492882 (pdf)

Överenskommelse om ansvarsfördelning och samarbete för personer med psykisk funktionsnedsättning – Platina id 01-174491 (pdf)

Länsledning välfärd

Överenskommelse om samverkansformer länsledning välfärd

Läkar- och hälsoundersökning samt tandhälsoundersökning placerade barn och unga

Socialstyrelsen har i september 2023 tagit fram ett stöd för att underlätta samverkan mellan socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården för att stärka placerade barn och ungas förutsättningar att få tillgång till

  • en god fysisk, psykisk och oral hälsa,
  • likvärdig god hälso- och sjukvård efter behov samt
  • lika god och regelbunden tandvård som alla barn.

Stödmaterialet kallas HälsoSAMS och finns i tre versioner: en för socialtjänsten, en för hälso- och sjukvården och en för tandvården. De har samma struktur men är anpassade för respektive verksamhet.
Stödmaterialet ska tydliggöra respektive huvudmans ansvar och roller i samverkan och underlätta berörda att följa den lag och förordning som finns runt hälsoundersökningar för placerade barn och unga.

Samverkansöverenskommelse gällande läkar- och hälsoundersökning samt tandhälsoundersökning för barn och unga 0-20 år som vårdas utanför det egna hemmet – Platina id 01-189759 (pdf)

Bilaga 4 Utlåtande läkarundersökning – Platina id 09-708000 (Word)

Bilaga 6 Begäran om hälsoundersökning enligt HSLF-FS 2019:19 – Platina id 09-704163 (Word)

Bilaga 8 Formulär gällande utlåtande om mun- och tandhälsa (oral hälsa) – Platina id 09-688284 (Word)

SIP i skolan

Överenskommelse mellan Region Gävleborg och länets kommuner – Platina id 09-171632 (pdf)