Mobila team i Gävleborg

Vid vård av äldre med sviktande hälsa och multisjuka patienter i hemmet samverkar primärvården, slutenvården och kommunal hälso- och sjukvård i en så kallad mobil vård. Genom teamarbete skapas bryggor mellan olika vårdgivare, där patientens behov är utgångspunkten.

Mobilt sjukvårdsteam – rutin för hälso- och sjukvård – Platina 09-389219 (pdf)

Vuxna personer som är över 18 år och folkbokförda, eller som vistas i Gävle eller Hudiksvalls kommuner, kan vid behov få besök av mobila team. Kommunens biståndshandläggare ansvarar för helhetsbedömningar i hemmet vid hemgång från sjukhusvård.

För att ta del av mobil vård ska man ha svårt att ta sig till sjukvården samt ha behov av flera kompetenser. Flertalet av patienter och brukare som nyttjar tjänsten är multisjuka äldre som har svårt att ta sig till vården.

Teamet är en stödresurs till befintlig vård. Baskompetensen i mobila sjukvårdsteam är läkare och sjuksköterska. Med regelbundna ronder utförs uppföljningar i hemmet i stället för på sjukhus. Ett nära samarbetet med ambulansen innebär att mobila teamet kan komma hem till patienter som larmat.

Syftet med mobila team är att minska akuta mottagningsbesök, inläggningar, återinläggningar på sjukhus och öka tryggheten för patienten vid vårdens övergångar. Sjukhusvård kan i många fall undvikas när den inte behövs.

Målet är en patientsäker, god och nära vård med förhöjd vårdkvalitet i boendemiljö, utifrån patientens eller brukarens behov.

Teamet arbetar under kontorstid på vardagar. De bilar som ett mobilt team färdas i har en komplett medicinsk utrustning för EKG-provtagning, hjärtstartare, inhalator med mera.