Brukarinflytande psykisk hälsa

I Gävleborg ska personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa vara delaktiga och ha inflytande.

Brukare och närstående är en stor resurs i allt utvecklingsarbete och genomförande av vård och omsorg för vuxna personer med psykisk ohälsa. Syftet är att förbättra vård och omsorg för den enskilde.


Innehåll

Det som är aktuellt och nyheter finns längst ner på denna sida. Du kan också se det på sidan Aktuellt.

I Gävleborg finns ett rikt utbud av olika intresseföreningar som arbetar för psykisk hälsa. Det är föreningar som både har brukare, närstående och andra intresserade som målgrupp. En del föreningar är specifikt inriktade mot en diagnos andra mot socialt utanförskap.

Mer om föreningsnätverken och kontaktuppgifter till föreningarna

Gemensam kalender för föreningsnätverket för psykisk hälsa Gävleborg.

Högst upp till höger i dokumentet finns datumet då kalendern senast uppdaterades.

Ansvarig för uppdateringar är samordnare Anna Öhman.

Kalender föreningsnätverken (pdf)

Under psykiatriveckan 2020 samtalade Anna Öhman och Tord Fredriksson om brukarinflytande generellt och vad som specifikt görs i Gävleborg. I slutet av filmen intervjuar Anna även Sara Svensson om brukarrevision på SIP.

Om brukarinflytande från psykiatriveckan: Psykiatriveckan 2020 från Hudiksvall, (teckentolkad) - film Youtube ca 30 minuter.

Vi delar NSPH:s definition av brukarinflytande på de tre nivåerna individnivå, verksamhetsnivå och systemnivå. Se NSPH brukarinflytande enligt oss

Vi utgår ifrån att vi gemensamt behöver jobba på alla tre nivåerna. Det finns olika metoder som passar bra i olika situationer och nivåer men det gemensamma är förhållningssättet att vård och omsorg blir bättre för den enskilde när brukarna har inflytande på samtliga nivåer. Vi behöver gemensam kunskap för att ta rätt beslut och forma verksamheterna efter behov. Vi behöver ta reda på vilka behov brukarna har. Vi behöver få forskning/evidens, personalens erfarenheter och brukarnas erfarenheter att samverka.

Ett viktigt dokument i detta är SKR:s positionspapper: Funktionshinder och delaktighet (pdf) där det tydligt poängteras att man vill att brukaren ska gå från mottagare till medskapare.

Delaktighetstrappa

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har publicerat en delaktighetstrappa för att försöka pedagogiskt sortera olika former av deltagande. Nedan en tabell och trappa hämtat från "Stegen och trappan - olika syn på deltagande" (pdf) där du kan läsa en problematiserande text och mer om bakgrunden till delaktighetstrappan.

Delaktighetstrappa med stegen information, konsultation, dialog, inflytande och medbeslutande.
Delaktighetstrappa med stegen information, konsultation, dialog, inflytande och medbeslutande.
Former av delaktighet Kännetecken Patient/brukare får Exempel på metoder
Information Envägskommunikation
Frågor och svar
Veta Tidning
Webb
Trycksak
Stormöte
Konsultation Inhämta synpunkter
Ofta punktinsats
Tycka Enkät
Fokusgrupp
Samråd
Områdesvandring
Dialog Utbyte av tankar
Ofta flera tillfällen
Resonera Dialogseminarium
Dialoggrupp
Samarbete/inflytande Aktivitetet planeras och genomförs Genomföra Arbetsgrupp
Framtidsverkstad
Medbestämmande/beslutande Gemensamt beslutsfattande Bestämma Rådslag

 

Definitioner

Brukare - ”person som tar något i bruk” i detta sammanhang en person och/eller dennes närstående som har kontakt med regionen eller kommun pga psykisk ohälsa. Det kan handla om stöd, vård, omsorg och råd.

Brukarinflytande - brukares möjlighet, som användare av offentlig service, att påverka tjänsternas utformning.

Brukarorganisationer/brukarföreningar - avser brukare- patient och anhörigföreningar med kopplingar till området psykisk hälsa.

Inflytande - Brukar- och patientinflytande kan ske på olika nivåer: individuellt inflytande, inflytande på verksamhetsnivå eller inflytande på organisations- eller systemnivå.

Utvecklingsarbeten kring brukarinflytande, inom Region Gävleborg och Gävleborgs kommuner, med utgångspunkt i målgruppen vuxna medborgare med psykisk ohälsa startade sitt brukarinflytandearbete 2019 utifrån tre teman som succesivt utvecklas.

1. Gemensam kunskap

Vi behöver i kommuner, region och brukarföreningar fördjupa vår kunskap om vad brukarinflytande är. Syftet med det är att vi ska få en gemensam utgångspunkt så vi pratar om samma sak, lägger förväntningar rätt och arbetar mot samma mål. Workshop i samarbetet med NSPH om nyttan av brukarinflytande har erbjudits och genomförts på olika nivåer för första linjen chefer, nyckelpersoner, Länsledning, brukarrepresentanter och politikerna i Nätverk Välfärd. Inför 2022 har 150 personer deltagit i workshopen. Två av verktygen som presenterades och diskuterades under workshopen var BUUUU-hjulet och checklistan. Mer information om BUUUU-hjulet och checklistan finns på startsidan för brukarinflytande.

2. Hitta varandra

Region Gävleborg, kommuner och brukarorganisationer/brukare behöver hitta varandra. Föreningarna önskar mer dialog med kommunerna för att lära känna och knyta kontakt. När det gäller Region Gävleborg finns Brukarråd psykiatri där berörda verksamheter ingår.

Utifrån Brukarråd psykiatris struktur arrangeras sedan 2021 tre lokala dialogmöten en gång per termin där både kommun och region bjuds in av Föreningsnätverket för psykisk hälsa till dialog om aktuella ämnen och möjlighet till att knyta kontakter. Mer information om dialogmötena finns på startsidan för brukarinflytande.

Medarbetare inom kommunerna och Region Gävleborg som arbetar med dessa frågor behöver identifieras och uppmärksammas på varandra. Kanske jobbar man redan ihop på något vis och kan vara gott exempel för andra. Ett sätt att hitta varandra är via dialogmötena och hemsidan.

3. Aktiviteter

Vi behöver göra gemensamma aktiviteter som bidrar till att öka vår kunskap och skapar nytta av brukarinflytande. Ett sätt att använda sig av brukarinflytande i verksamheternas förbättringsarbeten är att jobba med kvalitetsuppföljningar. En form av kvalitetsuppföljning är brukarstyrda brukarrevisioner. Mer information om brukarrevisioner finns på startsidan för brukarinflytande.

 

Samordningen av utvecklingsarbetet ovan är inflytandesamordnarens uppdrag. Hennes tjänst och exempelvis kostnaden för flera workshop, föreläsningar, brukarrevisionsutbildning och brukarrevisioner finansieras av stimulansmedel från staten som Länsledning Gävleborg/Utskott psykisk hälsa hanterar och som har funnits sedan 2018 för att göra insatser för att stärka brukarmedverkan i kommunerna och region, tidigare kallade brukarmiljonen.

Staten har sedan lång tid tillbaka och genom flera olika stimulansmedel som påtryckning, visat vikten av att regioner och kommuner måste samarbeta med brukarna. Att inflytande från målgruppen behövs för att veta att det som utförs i vård och stöd landar rätt och fyller de verkliga behoven. Överenskommelse, psykisk hälsa SKR (SKR = Sveriges Kommuner och regioner).

Länsledning organiserar sin samverkan genom en överenskommelse och årlig handlingsplan. Gävleborgs senaste länsövergripande handlingsplan.

Överenskommelse om samverkansformer länsledning välfärd – Platina id 01-745793 (pdf)

Samordnaren för utskott psykisk hälsa ansvarar för att återrapporteringen en gång per år inkommer till SKR eller den myndighet som avsetts för ändamålet. 2022 återrapporterades det till Socialstyrelsen.

NSPH (Nationell samverkan för psykisk hälsa) följer regionernas arbete nationellt - se NSPH:s webbplats - skrivelser för bland annat rapporter om hur stimulansmedlen används och påtalade brister.

Inflytandesamordnarens uppdrag enligt uppdragsbeskrivningen:

 • Bidra till ökad kunskap om behov och förutsättningar, samt i vissa fall i praktisk handling stödja region, kommuner och brukarföreningarna att skapa hållbara strukturer för inflytande och delaktighet i det systematiska utvecklingsarbetet i kommun och region.
 • Stödja föreningarna i sin egen samordning sinsemellan för att de ska kunna bli starkare och därmed en stabil part i samverkansarbetet. Samordna länets föreningsnätverk för psykisk hälsa. Se föreningsnätverk.
 • Främja användandet av brukarrevisioner för att utvärdera och kvalitetssäkra i kommun och region.
 • Arbeta för en tydlighet inom Gävleborgs län så att föreningsnätverk, kommun och regionen hittar varandra och inspireras i det vardagliga, långsiktiga och pågående arbetet med brukarinflytande på olika nivåer.
 • Ansvara för hemsidan regiongavleborg.se/brukarinflytande

Samordnarens uppdragsgivare är Länsledning/utskott psykisk hälsa. Organisatorisk tillhörighet är utvecklingsenheten inom verksamhetsområde vuxenpsykiatri, Region Gävleborg. Samordnarens chef är verksamhetschef för vuxenpsykiatrin. Samordnaren rapporterar kontinuerligt till Brukarråd psykiatri där Föreningsnätverket för psykisk hälsa ingår.

Uppdragsbeskrivning

Uppdragsbeskrivning 2022 – samordning och gemensam utveckling av brukarinflytande för vuxna med psykisk ohälsa i Gävleborgs län (pdf)

När du som brukare deltar i inflytandearbetet i Gävleborg har du ofta rätt till arvode och reseersättning. Mer information om det får du av samordnaren.

Patientlagen

Patientlagen SFS 2014:821

5 kap. Delaktighet
1 § Hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.
2 § En patients medverkan i hälso- och sjukvården genom att han eller hon själv utför vissa vård- eller behandlingsåtgärder ska utgå från patientens önskemål och individuella förutsättningar.
3 § Patientens närstående ska få möjlighet att medverka vid utformningen och genomförandet av vården, om det är lämpligt och om bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar detta.

Socialtjänstlagen (SoL)

Socialtjänstlagen SFS 2001:453

1 kap. Socialtjänstens mål
1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas
- ekonomiska och sociala trygghet,
- jämlikhet i levnadsvillkor,
- aktiva deltagande i samhällslivet.

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

Hälso och sjukvårdslagen (HSL)

Hälso- och sjukvårdslagen 

För att uppfylla kraven på en god vård ska hälso- och sjukvården

 • vara av god kvalitet med god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet
 • vara lätt tillgänglig
 • bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet
 • främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen.

Där hälso- och sjukvård bedrivs ska det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för god vård ska kunna ges. HSL ställer också krav på att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras.

Kommunallagen

Kommunallagen SFS 2017:725

kap 8 § 3 Brukarinflytande

3 § Nämnderna ska verka för att samråd sker med dem som brukar deras tjänster.

Checklistan för brukarinflytande

 1. I vilken utsträckning bygger beslutet om det här utvecklingsarbetet på vad målgruppen själv beskrivit?
 2. I vilken utsträckning bygger målen för utvecklingsarbetet på vad målgruppen själv beskrivit?
 3. Har målgruppens berättelser och synpunkter påverkat hur man planerar att genomföra arbetet?
 4. I vilken utsträckning genomförs utvecklingsarbetet tillsammans med målgruppen eller med företrädare för målgruppen?
 5. I vilken mån planerar man att utvärdera arbetets framgång tillsammans med målgruppen?

Mer om checklistan

Mer om checklistan, när den kan användas, varför den ska användas, hur man får svar på frågorna i checklistan och om inflytande.

Ett sätt att använda sig av brukarinflytande i verksamheters förbättringsarbeten är att jobba med kvalitetsuppföljningar. En form av kvalitetsuppföljning är brukarstyrda brukarrevisioner.

Gävleborgs län har via utskott psykisk hälsa/länsledning och med stöd av statliga stimulansmedel redan 2020 beslutat om att beställa en brukarrevision på samordnad individuell plan (SIP) där både kommun och regionen är inblandad och där det handlar om psykisk ohälsa för vuxna. Alltså inte en granskning av en specifik verksamhet utan just samverkan, hur upplevs SIP av brukaren? När vi gör detta kommer vi få en möjlighet att göra en analys ur brukarperspektiv som tillsammans med andra mätningar och utvärderingar av SIP kan utveckla och förbättra arbetssättet med SIP i Gävleborg.

Brukarrevisorerna i Gävleborg hade alltså första uppdraget klart redan innan de fått sin utbildning till revisorer. På grund av pandemin har olika delar i revisorernas arbete fördröjts, men 2021 genomfördes utbildningen för 10 personer och planeringsarbetet av en första revision. I oktober 2021 har första enkäten gått ut och revisorerna hoppas på många svar och möjlighet att efter det, göra fördjupade, kvalitativa intervjuer med några brukare.

Lärdomar och förbättringsförslag i ny rapport från Föreningsnätverket för psykisk hälsa Gävleborg.

Brukarrevision SIP Gävleborg 2022 (pdf)

Brukarrevision på SIP – om genomförandet

Detaljerad information från brukarrevisorerna om brukarrevisionen i Gävleborg på SIP - uppdrag, upplägg, genomförande, redovisning, kontaktuppgifter. Brukarrevision SIP i Region Gävleborg (pdf)

Brukarstyrda brukarrevisioner och brukarinflytande

Se filmade föreläsningar från informationsdagen 6 november 2020 då Sara Svensson och Sonny Wåhlstedt från NSPH i Göteborg/NSPHiG föreläste om brukarinflytande och brukarstyrda brukarrevisioner för framförallt intresserade från Föreningsnätverket för psykisk hälsa Gävleborg. Vi fick även höra specifikt om hur Sara på NSPHiG genomfört en brukarrevision av samordnad individuell plan (SIP). Se metod och rapport nedan.

Film: Brukarinflytande och hur det kan strukureras - Sonny Wåhlstedt NSPHiG

Film: Brukarstyrda brukarrevisioner – Sara Svensson NSPHiG

Syftet med dagen var att fördjupa informationen om brukarstyrda brukarrevisioner och att fånga upp ett intresse från länets föreningsnätverk för att delta i och utveckla arbetet med brukarrevisioner i Gävleborg. Dagen bekräftade att det finns ett stort intresse!

NSPHiG har utvecklat en metod för brukarstyrd brukarrevision. En brukarrevision som styrs och utförs av den grupp som revisionen är till för – nämligen brukarna. Sara Svensson koordinator brukarinflytande på NSPHiG har berättar om brukarrevision på SIP: ”Jag lever mitt liv mellan stuprören" (pdf)

Om du har frågor om brukarrevisionsarbetet är du välkommen att kontakta samordnare Tord Fredriksen tord.fredriksen@regiongavleborg.se

Aktuellt