Brukarinflytande psykisk hälsa

Brukare och närstående är en stor resurs i allt utvecklingsarbete och genomförande av vård och omsorg för vuxna personer med psykisk ohälsa. Gävleborg vill bli bättre på att skapa inflytande och delaktighet för personer med egen erfarenhet. Syftet är att förbättra vård och omsorg för den enskilde.

Samarbetet mellan Region Gävleborg, kommunerna och Föreningsnätverken för psykisk hälsa sker genom länsledningens utskott för psykisk hälsa. Det gemensamma utvecklingsarbetet finansieras av statliga stimulansmedel genom den så kallade brukarmiljonen.


Innehåll

Det som är aktuellt och nyheter finns längst ner på denna sida. Du kan också se det på sidan Aktuellt.

I Gävleborg finns ett rikt utbud av olika intresseföreningar som arbetar för psykisk hälsa. Det är föreningar som både har brukare, närstående och andra intresserade som målgrupp. En del föreningar är specifikt inriktade mot en diagnos andra mot socialt utanförskap..

Mer om föreningsnätverken

Gemensam kalender för föreningsnätverket för psykisk hälsa Gävleborg.

I dokumentet finns kalendern i två versioner. Först i text i tidsordning, sedan som ett schema med olika färger för olika grupper. Välj det sätt som passar dig bäst.

Högst upp till höger i dokumentet finns datumet då kalendern senast uppdaterades.

Ansvarig för uppdateringar är samordnare Anna Öhman.

Kalender föreningsnätverken (pdf)

Kontaktlista

Kontaktlista - föreningsnätverken för psykisk hälsa Gävleborg (pdf)

Föreningar

Föreningar som ingår i Föreningsnätverket för psykisk hälsa i Gävleborg 2021.

Förening  Webbplats 
Attention Bollnäs attention.se
Attention Hudiksvall attention.se
Attention Söderhamn attention.se
Balans Gävleborg balansriks.se
Frisk och Fri (Riksföreningen mot ätstörningar) friskfri.se
Hjärnkoll Gävleborg gavleborg.hjarnkoll.se
Projekt Mindset sv.se/avdelningar/sv-gavleborg/projekt-och-uppdrag/projekt-mindset/
rfhl (Rättigheter frigörelse hälsa likabehandling)  
RSMH Bollnäs

rsmh.se RSMH =Riksförbundet för social och mental hälsa

RSMH Gävle rsmhgavle.se
RSMH Hudiksvall (Ljusglimten) rsmh.se
RSMH Söderhamn rsmh.se
Schizofreniföreningen i Gästrikland schizofreniforbundet.se
Schizofreniföreningen i Hälsingland schizofreniforbundet.se
SPES (Suicid prevention och efterlevandestöd) spes.se
Verdandi verdandi.se
VSFB (Vi som förlorat barn) vsfb.se
åss (Ångestföreningen i Gävle) angest.se/gavle/

Föreningsnätverk

Information om föreningsnätverken

Vad är brukarinflytande?

Vi delar NSPH:s definition av brukarinflytande på de tre nivåerna individnivå, verksamhetsnivå och systemnivå. Se NSPH brukarinflytande enligt oss

Vi utgår ifrån att vi gemensamt behöver jobba på alla tre nivåerna. Det finns olika metoder som passar bra i olika situationer och nivåer men det gemensamma är förhållningssättet att vård och omsorg blir bättre för den enskilde när brukarna har inflytande på samtliga nivåer. Vi behöver gemensam kunskap för att ta rätt beslut och forma verksamheterna efter behov. Vi behöver ta reda på vilka behov brukarna har. Vi behöver få forskning/evidens, personalens erfarenheter och brukarnas erfarenheter att samverka.

Ett viktigt dokument i detta är SKR:s positionspapper: Funktionshinder och delaktighet (pdf) där det tydligt poängteras att man vill att brukaren ska gå från mottagare till medskapare.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har publicerat en delaktighetstrappa för att försöka pedagogiskt sortera olika former av deltagande. Nedan en tabell och trappa hämtat från "Stegen och trappan - olika syn på deltagande" (pdf) där du kan läsa en problematiserande text och mer om bakgrunden till delaktighetstrappan.

Delaktighetstrappa

Delaktighetstrappa med stegen information, konsultation, dialog, inflytande och medbeslutande.
Delaktighetstrappa med stegen information, konsultation, dialog, inflytande och medbeslutande.
Former av delaktighetKänneteckenPatient/brukare fårExempel på metoder
Information Envägskommunikation
Frågor och svar
Veta Tidning
Webb
Trycksak
Stormöte
Konsultation Inhämta synpunkter
Ofta punktinsats
Tycka Enkät
Fokusgrupp
Samråd
Områdesvandring
Dialog Utbyte av tankar
Ofta flera tillfällen
Resonera Dialogseminarium
Dialoggrupp
Samarbete/inflytande Aktivitetet planeras och genomförs Genomföra Arbetsgrupp
Framtidsverkstad
Medbestämmande/beslutande Gemensamt beslutsfattande Bestämma Rådslag

 

Definitioner

Brukare - ”person som tar något i bruk” i detta sammanhang en person och/eller dennes närstående som har kontakt med regionen eller kommun pga psykisk ohälsa. Det kan handla om stöd, vård, omsorg och råd.

Brukarinflytande - brukares möjlighet, som användare av offentlig service, att påverka tjänsternas utformning.

Brukarorganisationer/brukarföreningar - avser brukare- patient och anhörigföreningar med kopplingar till området psykisk hälsa.

Inflytande - Brukar- och patientinflytande kan ske på olika nivåer: individuellt inflytande, inflytande på verksamhetsnivå eller inflytande på organisations- eller systemnivå.

Om brukarinflytande

Under psykiatriveckan 2020 samtalade Anna Öhman och Tord Fredriksson om brukarinflytande generellt och vad som specifikt görs i Gävleborg. Anna intervjuade också Sara Svensson om brukarrevision på SIP. Se film från psykiatriveckan. Om brukarinflytande från psykiatriveckan

Tre teman för brukarinflytande

Gävleborgs utvecklingsarbete kring brukarinflytande med utgångspunkt i målgruppen vuxna medborgare med psykisk ohälsa är idag planerat till tre teman:

 1. Gemensam kunskap!
  Vi behöver i kommuner, region och brukarföreningar fördjupa vår kunskap om vad brukarinflytande är. Syftet med det är att vi ska få en gemensam utgångspunkt så vi pratar om samma sak, lägger förväntningar rätt och arbetar mot samma mål. Workshop/föreläsningar i samarbetet med NSPH om brukarinflytande planeras. 

 2. Hitta varandra!

  Region Gävleborg, kommuner och brukarorganisationer/brukare behöver hitta varandra. Föreningarna önskar mer dialog med kommunerna för att lära känna och knyta kontakt. När det gäller Region Gävleborg finns ett brukarråd för psykiatri där berörda verksamheter ingår.

  Medarbetare inom kommunerna och Region Gävleborg som arbetar med dessa frågor behöver identifieras och uppmärksammas på varandra. Kanske jobbar man redan ihop på något vis och kan vara gott exempel för andra. Ett sätt att hitta varandra är via workshops (se punkt 1). Dessa webbsidor för information och kontakter är en del i detta.

 3. Aktiviteter! 
  Vi behöver göra gemensamma aktiviteter som bidrar till att öka vår kunskap och skapar nytta av brukarinflytande. Ett sätt att använda sig av brukarinflytande i verksamheternas förbättringsarbeten är att jobba med kvalitetsuppföljningar. En form av kvalitetsuppföljning är brukarstyrda brukarrevisioner. Se avsnittet brukarrevisioner för mer information.

Samordningen av utvecklingsarbetet ovan är inflytandesamordnarens uppdrag. Hens tjänst samt kostnaden för flera workshop, föreläsningar, brukarrevisionsutbildning och brukarrevisioner finansieras av stimulansmedel från staten den sk brukarmiljonen som länslednings utskott psykisk hälsa hanterar och som har kommit 2018, 2019 och 2020 till detta ändamål.

Inflytandesamordnarens uppdrag

 • Stötta Region Gävleborg, kommunerna och brukarföreningarna att skapa hållbara strukturer för inflytande och delaktighet i det systematiska utvecklingsarbetet i kommunerna och Region Gävleborg.

 • Sprida kunskaper, om betydelsen av inflytande och delaktighet i olika former, till kommunens socialpsykiatri, regionens psykiatri, berörda politiker och brukarföreningarna.

 • Lära ut praktisk kunskap om vad som är goda förutsättningar för jämbördiga möten när makten ser olika ut och hänsyn även ska tas till funktionsvariationer. För beslutsfattare, brukarföreningar, för berörda mötesdeltagare som är intresserade.

 • Stötta föreningarna i sin egen samordning sinsemellan för att de ska kunna bli starkare och därmed en stabil part i samverkansarbetet.

 • Skapa en karta över länet där lokala föreningar syns samt kommun och regionens kontaktpersoner för inflytandefrågor rörande psykisk ohälsa.

 • Främja användandet av brukarrevisioner för att utvärdera och kvalitetssäkra i kommunerna och Region Gävleborg.
   
 • Omvärldsbevakning
   
 • När inbjuden, delta i olika regionala styrgrupper som exempelvis Utskott psykisk hälsa.

Arvode och reseersättning

När du som brukare deltar i inflytandearbetet i Gävleborg har du ofta rätt till arvode och reseersättning. Mer information om det får du av samordnaren.

Checklistan för brukarinflytande

 1. I vilken utsträckning bygger beslutet om det här utvecklingsarbetet på vad målgruppen själv beskrivit?
 2. I vilken utsträckning bygger målen för utvecklingsarbetet på vad målgruppen själv beskrivit?
 3. Har målgruppens berättelser och synpunkter påverkat hur man planerar att genomföra arbetet?
 4. I vilken utsträckning genomförs utvecklingsarbetet tillsammans med målgruppen eller med företrädare för målgruppen?
 5. I vilken mån planerar man att utvärdera arbetets framgång tillsammans målgruppen?

Mer om checklistan

Mer om checklistan, när den kan användas, varför den ska användas, hur man får svar på frågorna i checklistan och om inflytande.

Ett sätt att använda sig av brukarinflytande i verksamheter förbättringsarbeten är att jobba med kvalitetsuppföljningar. En form av kvalitetsuppföljning är brukarstyrda brukarrevisioner.

Gävleborgs län har via utskott psykisk hälsa/länsledning och med stöd av statliga stimulansmedel redan 2020 beslutat om att beställa en brukarrevision på Samordnad Individuell Plan (SIP) där både kommun och regionen är inblandad och där det handlar om psykisk ohälsa för vuxna. Alltså inte en granskning av en specifik verksamhet utan just samverkan, hur upplevs SIP av brukaren? Om vi gör detta på flera olika delar av vårt län kommer vi få en möjlighet att göra en analys ur brukarperspektiv som tillsammans med andra mätningar och utvärderingar av SIP kunna utveckla och förbättra arbetssättet med SIP.

Brukarrevisorerna i Gävleborg hade alltså första uppdraget klart redan innan de fått sin utbildning till revisorer. På grund av pandemin har olika delar i revisorernas arbete fördröjts, men 2021 genomfördes utbildningen för 10 personer och planeringsarbetet av en första revision. I oktober 2021 har första enkäten gått ut och revisorerna hoppas på många svar och möjlighet att efter det, göra fördjupade, kvalitativa intervjuer med några brukare.

Vi ser framemot analys och slutrapport under 2022.

Brukarrevision på SIP - om genomförandet

Detaljerad information från brukarrevisorerna om brukarrevisionen i Gävleborg på SIP - uppdrag, upplägg, genomförande, redovisning, kontaktuppgifter. Brukarrevision SIP i Region Gävleborg (pdf)

Brukarstyrda brukarrevisioner och brukarinflytande

Se filmade föreläsningar från informationsdagen 6 november 2020 då Sara Svensson och Sonny Wåhlstedt från NSPH i Göteborg/NSPHiG föreläste om brukarinflytande och brukarstyrda brukarrevisioner för framförallt intresserade från Föreningsnätverket för psykisk hälsa Gävleborg. Vi fick även höra specifikt om hur Sara på NSPHiG genomfört en brukarrevision av samordnad individuell plan (SIP). Se metod och rapport nedan.

Syftet med dagen var att fördjupa informationen om brukarstyrda brukarrevisioner och att fånga upp ett intresse från länets föreningsnätverk för att delta i och utveckla arbetet med brukarrevisioner i Gävleborg. Dagen bekräftade att det finns ett stort intresse!

NSPHiG har utvecklat en metod för brukarstyrd brukarrevision. En brukarrevision som styrs och utförs av den grupp som revisionen är till för – nämligen brukarna. Sara Svensson koordinator brukarinflytande på NSPHiG har berättar om brukarrevision på SIP: ”Jag lever mitt liv mellan stuprören” (pdf)
Om du har frågor om brukarrevisionsarbetet är du välkommen att kontakta samordnare Tord Fredriksen tord.fredriksen@regiongavleborg.se

Brukarmiljonen länsgemensamma stimulansmedel.

Det gemensamma utvecklingsarbetet finansieras av statliga stimulansmedel genom den så kallade brukarmiljonen. Staten har sedan lång tid tillbaka och genom flera olika stimulansmedel som påtryckning, visat vikten av att regioner och kommuner måste samarbeta med brukarna. Att inflytande från målgruppen behövs för att veta att det som utförs i vård och stöd landar rätt och fyller de verkliga behoven.

2018, 2019 0ch 2020 har Region Gävleborg liksom övriga regioner i landet tilldelas en så kallad brukarmiljon per år ”för att stimulera länsgemensamt arbete med bred analys av utmaningar och behov, i samverkan med brukar- patient- och anhörigorganisationer samt övriga aktörer på området.”

I Gävleborg hanteras dessa stimulansmedel av Länsledning och utskott psykisk hälsa. Samordnaren för utskottet ansvarar för att återrapporteringen en gång per år inkommer till SKR eller den myndighet som avsetts för ändamålet.

NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) följer regionernas arbete nationellt - se NSPH:s webbplats - skrivelser för bland annat rapporter om hur stimulansmedlen används och påtalade brister.

Förkortningar

Förkortning Betydelse
MFD Myndigheten för delaktighet
NSPH Nationell samverkan psykisk hälsa
Rfhl Rättigheter frigörelse hälsa likabehandling
RSMH Riksförbundet social och mental hälsa
SIP Samordnad individuell plan
SKR Sveriges kommuner och regioner
SPES Suicidprevention efterlevandestöd
VSFB Vi som förlorat barn

 

Fördjupning - läs mer

SKR rapport 2019 med exempelvis uppräkning av alla stimulansmedel 2019

SKR överenskommelsen nationellt 2020

SKR:s positionspapper: Funktionshinder och delaktighet (pdf) 

Gävleborgs senaste länsövergripande handlingsplan 2020

Överenskommelse Länsledning välfärd (pdf)

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning: Lättläst version (pdf), originalversion (pdf)

NSPHiG Sara Svensson, koordinator brukarinflytande om brukarrevision på SIP: ”Jag lever mitt liv mellan stuprören” (pdf)

Brukarinflytande i betänkande - I Anna Nergårdhs betänkande om psykisk hälsa i primärvården har brukarinflytande en viktig roll. I ett föredrag sammanfattar Anna Nergårdh förslagen. Ta del av föredraget, bilder och hela betänkandet.

NSPH

Kontakta samordnaren om du vill ta del av nedanstående dokument.

Regionernas rapportering av 2019 års brukarsamverkansbidrag - alla regioner

Regionernas rapportering av 2019 års brukarsamverkansbidrag - Mårtens reflektioner

Lagar

Patientlagen

Patientlagen SFS 2014:821

5 kap. Delaktighet
1 § Hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.
2 § En patients medverkan i hälso- och sjukvården genom att han eller hon själv utför vissa vård- eller behandlingsåtgärder ska utgå från patientens önskemål och individuella förutsättningar.
3 § Patientens närstående ska få möjlighet att medverka vid utformningen och genomförandet av vården, om det är lämpligt och om bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar detta.

Socialtjänstlagen (SoL)

Socialtjänstlagen SFS 2001:453

1 kap. Socialtjänstens mål
1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas
- ekonomiska och sociala trygghet,
- jämlikhet i levnadsvillkor,
- aktiva deltagande i samhällslivet.

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

Hälso och sjukvårdslagen (HSL)

Hälso- och sjukvårdslagen 

För att uppfylla kraven på en god vård ska hälso- och sjukvården

 • vara av god kvalitet med god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet
 • vara lätt tillgänglig
 • bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet
 • främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen.

Där hälso- och sjukvård bedrivs ska det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för god vård ska kunna ges. HSL ställer också krav på att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras.

Kommunallagen

Kommunallagen SFS 2017:725

kap 8 § 3 Brukarinflytande

3 § Nämnderna ska verka för att samråd sker med dem som brukar deras tjänster.

Aktuellt