Föreningsnätverk psykisk hälsa

I Gävleborg finns sedan många år ett rikt utbud av olika intresseföreningar som arbetar för psykisk hälsa. Inom Föreningsnätverket för psykisk hälsa Gävleborg samverkar många av länets föreningar som arbetar för bättre levnadsvillkor och mer brukarinflytande för målgruppen personer med psykisk ohälsa och deras närstående/anhöriga, (brukare). En del föreningar är specifikt inriktade mot en diagnos andra mot socialt utanförskap.

Kontakt med föreningarna

Föreningsnätverkets gemensamma broschyr med kontaktuppgifter till föreningarna.

Kontaktlista föreningsnätverket psykisk hälsa Gävleborg (pdf)

Presentationer av föreningarna

Filmer där föreningarna presenteras. Se presentationer av föreningarna.

Föreningar

Föreningar som ingår i Föreningsnätverket för psykisk hälsa i Gävleborg 2023. 

Förening  Webbplats 
Attention Bollnäs attention.se
Attention Hudiksvall attention.se
Attention Söderhamn attention.se
Balans Gävleborg balansriks.se
Frisk och Fri (Riksföreningen mot ätstörningar) friskfri.se
Hjärnkoll Gävleborg gavleborg.hjarnkoll.se
Mindset sv.se/avdelningar/sv-gavleborg/projekt-och-uppdrag/projekt-mindset/
RSMH Gävle (RSMH = Riksförbundet för social och mental hälsa) rsmhgavle.se
RSMH Hudiksvall (Ljusglimten) rsmh.se
RSMH Sandviken rsmh.se
RSMH Söderhamn rsmh.se
Schizofreniföreningen Gävleborg schizofreniforbundet.se
SPES (Suicid prevention och efterlevandestöd) spes.se
Verdandi verdandi.se
VSFB (Vi som förlorat barn) vsfb.se
åss (Ångestföreningen i Gävle) angest.se/gavle/

Länsföreningar och lokala föreningar

Gävleborg är till ytan ett stort län med tio kommuner. Flera av föreningarna är länsövergripande och en del har lokalföreningar. Tillsammans kan de representera målgruppen i länet även om inte alla föreningarna har verksamhet överallt i länet så har de tillsammans medlemmar i hela länet. Detta är viktigt att komma ihåg när exempelvis kommuner och Region Gävleborg söker kontakt med föreningarna.

Föreningarnas arbete

Föreningarna erbjuder ofta olika medlemsaktiviteter, samtalsgrupper, råd och stöd för att skapa en gemenskap för att motverka ensamhet och isolering.

Föreningarna arbetar också intressepolitiskt genom att exempelvis samverka med och påverka vuxenpsykiatrin, kommuner och politiker. Det kan röra sig om att bevaka nya riktlinjer, medverka i projekt, delta i brukarråd, göra brukarstyrda brukarrevisioner, skriva insändare eller ordna manifestationer och föreläsningar för allmänheten.

Som medlem i en förening har du möjlighet att påverka vad föreningen ska ha för aktiviteter och vad föreningen ska arbeta för att förändra hos exempelvis kommunen eller Region Gävleborg.

Praktiska förutsättningar för föreningarna

Några av Gävleborgs föreningar har personal anställd på viss procent och ofta med bidrag som stöd för att göra det möjligt. Flera saknar dock egen lokal och personal. De gör allt på ideell basis med stöd av studieförbund och föreningarnas egna riksorganisationer.

Varför ett nätverk?

Runt år 2010 började föreningarna för psykisk hälsa i Gästrikland formera sig till ett nätverk. Sedan hösten 2019 har även föreningarna i Hälsingland börjat samverka och tillsammans bildar de Föreningsnätverket för psykisk hälsa Gävleborg. Nätverket är ett så kallat löst sammansatt nätverk och inte en gemensam formell förening.

Nationellt finns NSPH. NSPH står för Nationell Samverkan Psykisk Hälsa, www.nsph.se. NSPH samverkar med alla regionala nätverk där Föreningsnätverket för psykisk hälsa Gävleborg är ett.

Föreningsnätverken fyller ett behov av att samverka och samordna sig mellan föreningarna både när det gäller kontakt med Region Gävleborg och kommunerna och när det gäller egna arrangemang. I nätverket hålls föreningarnas unika olikheter och målgrupper intakta samtidigt som man samverkar i de gemensamma frågorna. Föreningsnätverken är inte heltäckande för länets alla föreningar som arbetar för psykisk hälsa hos vuxna, men de som vill vara med är välkomna.

Föreningsnätverket har flera möten per år. Mötena har även en viktig roll i Brukarråd psykiatris arbetsordning. Nätverket ska dock inte förväxlas med vuxenpsykiatrins brukarråd eller något av kommunernas olika råd. Föreningsnätverken är föreningarnas egna ”personalrum” där man hjälps åt med olika aktuella frågor och ger varandra tips, råd, inspiration och stöd. I vissa sammanhang utser nätverket någon person eller förening att representera hela nätverket för att man ska räcka till och då är det viktigt med förankringen i nätverket. Utöver de ordinarie nätverksmötena har nätverken också vid behov olika arbetsgrupper eller extramöten lokalt i länet eller utifrån ett specifikt tema.

Exempel på frågor som nätverket drivit

Föreningsnätverket i Gästrikland har efter flera års påverkansarbete fått Gävle kommun att välja att utöka och revidera sitt kommunala tillgänglighetsråd, numera kommunala funktionsrättsrådet. Där planeras det även för återkommande brukarrevisioner. 

En del föreningar har kommit långt i att använda sociala medier och hemsidor och andra inte. Det är Föreningsnätverken som varit pådrivande till den här hemsidan.

Föreningsnätverkens återkommande årliga stora arrangemang är runt World Mental Health Day 10 oktober.

Lokala dialogmöten i Gästrikland, södra Hälsingland och norra Hälsingland två gånger per år mellan föreningsnätverket, vuxenpsykiatrin, primärvården och kommunerna är ett annat forum nätverket har drivit och som nu finns i strukturen som vuxenpsykiatrins brukarråd ger förutsättningar för och följer upp.

Brukarstyrda brukarrevisioner är ett annat exempel. Läs om brukarstyrda brukarrevisioner under den rubriken på regiongavleborg.se/brukarinflytande.

Arvode och lokal

Föreningsnätverkens egna möten är helt ideella och på föreningarnas initiativ, så därför utgår varken arvode eller reseersättning till skillnad från när föreningsnätverken håller i dialogmöten två gånger per år som är en del av Brukarråd psykiatris mötesstruktur. Då står vuxenpsykiatrin/Region Gävleborg för arvode och reseersättning.

Hittills har Studieförbundet Vuxenskolan i Gävleborg och Vuxenpsykiatrin Region Gävleborg stått för möteslokaler.

Samordnarens lön finansieras sedan 2019 av länsgemensamma stimulansmedel via Region Gävleborg.

Föreningsnätverkets samordnare

Från start har föreningarna visat på behovet av samordning av nätverket. På olika sätt har detta också tillgodosetts via vuxenpsykiatrin Region Gävleborg. Sedan 2019 finansieras samordnaren av länsgemensamma stimulansmedel via Utskott psykisk hälsa/Länsledning som också är hens uppdragsgivare. Sedan 2012 och fortfarande har nuvarande samordnare varit föreningsnätverkets samordnare. 

Samordnarens roll

Det har varit viktigt att samordnaren inte har varit partisk till någon av föreningarna eller varit budbärare för Region Gävleborg eller kommunerna utan förhållit sig neutral och kunnat stödja föreningarna administrativt och pedagogiskt i att driva deras frågor. Samordnaren kan aldrig vara ensam talesperson åt nätverket utan endast stötta föreningsmedlemmar som är det vid olika tillfällen.

Samordnaren stöttar med att kalla till mötena, minnesanteckningar och hålla i mötena på plats. Hen har också en funktion som informationsspridare mellan föreningarna samt förmedla information till och mellan nätverket och Region Gävleborg och kommunerna.

Nätverken har också valt att förfrågningar från Region Gävleborg och kommunerna till mer än en förening ska gå genom samordnaren som har som uppgift att vara uppdaterad på nätverkens gemensamma kalender (Se fliken "Kalender föreningsnätverk). Ibland passar det bättre att exempelvis kommunrepresentanten kommer till nätverket än tvärtom.

Om föreningarna, Region Gävleborg eller kommunerna önskar kan samordnaren även vara med vid olika gemensamma möten och stötta i hur man kan lägga upp möten på ett bra sätt med tanke på både maktstrukturer och funktionsvariationer.