Utskrivningsklara

Mätningen av antalet vårdtillfällen med utskrivningsklara patienter och hur många dagar dessa varit utskrivningsklara har pågått sedan 2014 för den slutna somatiska vården. Den nya lagen ger en ökad aktualitet för mätningarna och från 2017 innefattas också den slutna psykiatriska vården.

Som indikator används den medelvårdtid som utskrivningsklara patienter varit utskrivningsklara. Mätningen görs på alla vårdtillfällen som avslutats under aktuell månad och där patienten varit utskrivningsklar 1 dag eller mer. Under åren 2014 - 2016 gjordes mätningen på alla avslutade vårdtillfällen där patienten var 65 år eller äldre vid utskrivningen. Från 2017 görs inget sådant åldersurval.

Källa: LifeCare

Somatiska vårdavdelningar

Psykiatriska vårdavdelningar