SIP-utbildningar

Utbildningar och kunskapsstöd för dig som är användare och utbildare i SIP.

Målgrupp

Grundutbildningen vänder sig till medarbetare inom skola, socialtjänst, familjehälsa, HAB och BUP och för de som arbetar inom samverkanslagen

Syfte och mål

Genom utbildningen få grundläggande kunskaper i SIP, lagar och länsgemensamma överenskommelser.

 • Ha kännedom om när, hur och varför SIP behövs samt lagen och överenskommelser.
 • Som yrkesverksam kunna initiera, samordna, leda, följa upp och avsluta ett SIP-möte.
 • Ha kännedom om dokumentation och dokumentmallar som ska användas vid SIP.

Datum och tid 

11 september 2024 09.00-12.00, digitalt via teams

Anmäl dig här

Målgrupp

Grundutbildningen vänder sig till medarbetare som arbetar med individer med psykiatrisk diagnos och ohälsa, inom socialtjänst, socialpsykiatri och LSS, samt för de som arbetar inom samverkanslagen inom kommunernas verksamheter, Regionens vuxenpsykiatri och hälsocentraler.

Syfte och mål

Genom utbildningen få grundläggande kunskaper i SIP, lagar och länsgemensamma överenskommelser samt hur SIP administreras i IT-stödet LifeCare SP/SIP

 • ­­­Ha kännedom om när, hur och varför SIP behövs och vad lagen säger.
 • Som yrkesverksam kunna initiera, samordna, leda, följa upp och avsluta ett SIP-möte

Datum och tid

8 oktober 2024 13.00-16.00, digitalt via teams

Anmäl dig här

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till yrkesverksamma inom HoS, Socialtjänst och skola som vill lära sig mer om hur ett samordnat stöd kan ges till våldsutsatta personer och personer som lever med skyddade personuppgifter.

Syfte och mål

Berörda parter ska få ökad kunskap och känna större trygghet att hantera frågor som rör olika former av våld.

Berörda parter får ökade kunskaperna om:

 • Vad skyddade personuppgifter innebär och bör hanteras
 • Risk för att barn förs utomlands i en hederskontext
 • Barnfridsbrottet

Datum och tid 

15 oktober 2024 10.00-12.00, digitalt via teams

Anmäl dig här

Utbildningen sker i samverkan med Länsstyrelsen, Socialtjänsten och Region Gävleborg

Målgrupp

Grundutbildningen vänder sig till medarbetare som arbetar inom Regionens primärvård och specialistvård, kommunala representanter inom hemsjukvård, biståndsenheten, socialtjänst och samt för de som arbetar inom samverkanslagen.

Syfte och mål

Genom utbildningen få grundläggande kunskaper i SIP, lagar och länsgemensamma överenskommelser samt hur SIP administreras i IT-stödet LifeCare SP/SIP

 • ­­­Ha kännedom om när, hur och varför SIP behövs samt lagar och överenskommelser
 • Som yrkesverksam kunna initiera, samordna, leda, följa upp och avsluta ett SIP-möte
 • Använda IT-verktyget LifeCare SP/SPU för SIP-möte utanför slutenvårdsprocessen samt vid utskrivning från slutenvården utifrån samverkanslagen.

Datum och tid

22 oktober 2024 13.00-16.00, digitalt via teams

Anmäl dig här

Här får du som jobbar med vård och stöd inom kommun och region lära dig det viktigaste om SIP – Samordnad individuell plan. En samordnad individuell plan kan upprättas för människor i alla åldrar, men i den här utbildningen ligger fokus på personer som är över 18 år.

Samordnad individuell plan – webbutbildning från Region Örebro

Webbutbildning om SIP för barn: 

Introduktionsutbildning om SIP för barn

Fördjupningsutbildning om SIP för barn

Kunskapsstöd SIP

Sveriges kommuner och regioner, SKR, erbjuder bland annat utbildningspaket för dig som arbetar med SIP eller just ska börja.

Samordnad individuell plan, SIP, ska upprättas tillsammans med brukare om insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver samordnas.

Kunskapsstöd om SIP – SKR

SIP i förskolan och skolan – Uppdrag psykisk hälsa 

Delaktighet i arbetet med SIP – Uppdrag psykisk hälsa

Mer information om SIP

SIP – samordnad individuell plan

Kontakt SIP-samordnare

Elisabet Mickelsson, elisabet.mickelsson@regiongavleborg.se, 026-53 10 19