Metoder och uppföljning

Av Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården framgår att vårdgivarna ska inrätta ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet.

Det systematiska kvalitetsarbetet ska syfta till att förebygga vårdskador. Ledningssystemet ska omfatta riskhantering och avvikelsehantering och att vården ska arbeta med riskanalyser och händelseanalyser. I menyn finns några exempel på metoder som används inom Region Gävleborg.