Frågor och svar om NPÖ

Vad är NPÖ?

Nationell patientöversikt är en plattform där behörig vårdpersonal kan ta del av patientens samlade journalinformation från olika regioner, kommuner och privata vårdgivare, så kallad sammanhållen journalföring. Samma information som visas i NPÖ kan patienten själv ta del av i sin journal på 1177.se i inloggat läge.

Varför ska jag använda NPÖ?

NPÖ kompletterar det vanliga journalsystemet och ger dig möjlighet att ta del av andra vårdgivares anteckningar som skrivs i andra journalsystem än det din enhet jobbar med. Genom att använda NPÖ minskar behovet av fax, papper och telefon när patienter rör sig mellan vårdgivare. Ledtider kan förkortas i och med en snabbare informationsöverföring.

Vem kan gå in i NPÖ?

För att kunna logga in i NPÖ behöver du ha rätt typ av medarbetaruppdrag. Medarbetaruppdraget behöver ha syftet Vård och behandling. All legitimerad vårdpersonal har detta medarbetaruppdrag. Om du är osäker på din behörighet kan du prova att logga in eller prata med din chef.

När får jag använda NPÖ?

Du får gå in i NPÖ på en patient om följande tre kriterier uppfylls:

  • Du har en vårdrelation till patienten.
  • Du har behov av informationen.
  • Patienten har gett sitt samtycke.

Vad menas med att jag måste ha patientens samtycke?

Det innebär att patienten måste muntligt eller skriftligt ha sagt ja till att du eller hela din enhet får gå in i NPÖ. När samtycket väl är inhämtat från patienten för enheten så behöver detta inte göras igen utan samtycket kvarstår under den tid som angavs när samtycket inhämtades.

Hur inhämtar jag samtycke?

Du eller någon av dina medarbetare frågar patienten om de som jobbar på din enhet få ta del av anteckningar som gjorts av andra vårdgivare genom att läsa dessa i NPÖ. Samtycke kan även inhämtas av remittent på annan vårdenhet och dokumenteras i remissen till din enhet. Se mer om hur du inhämtar samtycke på sidan Samtycke NPÖ.

Hur länge kan samtycket gälla?

Hur länge samtycket ska gälla är upp till enheten och patienten att komma överens om. Ett samtycke för sammanhållen journalföring kan inte gälla för alltid utan ett slutdatum måste sättas. Om slutdatumet är efter 1 år eller 10 år är upp till enheten i samråd med patienten att besluta om.

Behöver jag skriva i journalen att patienten har gett sitt samtycke?

Nej, samtycket behöver inte skrivas i journalen, det räcker med att samtycket registreras i NPÖ.

Kan patienten återkalla sitt samtycke?

En patient kan när som helst välja att ändra ett tidigare beslut om samtycke. Personalen som tar emot frågan om återkallat samtycke kontaktar IT support som avslutar samtycket som tidigare getts för enheten.

Vad kan jag se i NPÖ?

Vilken information som visas i NPÖ beror på vart patienten har vårdats och vad respektive vårdgivare har valt att dela. NPÖ visar information från regioner, kommuner och privata vårdgivare över hela landet. Patienten kan ha valt att spärra delar i sin journal, dessa anteckningar kan du då inte ta del av.

Kommer mer information bli tillgänglig i NPÖ?

Regioner, kommuner och privata vårdgivare jobbar kontinuerligt med att utöka de journalmängder som är synliga i NPÖ med strävan att mer och mer information ska bli tillgänglig.

Hur gör jag för att gå in i NPÖ?

Se sidan Så här loggar du in i NPÖ.

Vad kan jag se i läkemedelsförteckningen från e-Hälsomyndigheten?

Du kan se de läkemedel som patienten hämtat ut på apotek de senaste 15 månaderna.

Måste jag inhämta samtycke för läkemedelsförteckningen om jag bara vill ta del av sammanhållen journalföring?

Nej, du kan se information från sammanhållen journalföring även om du inte har samtycke till e-Hälsomyndighetens läkemedelsförteckning. Läkemedelsförteckningen är då inaktiverad och går inte att läsa.

Är det lätt att använda NPÖ?

NPÖ ger en snabb överblick över den patientdata som visas, har en tydlig tidslinje och erbjuder många möjligheter för filtrering av informationen.

Vad kan jag filtrera eller söka på i NPÖ?

Du kan filtrera på vårdenhet, befattning och dokument samt använda fritextsökning för att hitta den information du söker i NPÖ.

Behöver jag som vårdpersonal göra något för att mina anteckningar ska finnas med i NPÖ?

Nej, detta sköts automatiskt när du skriver dina anteckningar i journalen.

Syns det att jag har varit in och tittat på en patients anteckningar i NPÖ?

Ja, det loggas när du går in på en patient i NPÖ.

Om patienten är medvetslös får jag läsa i NPÖ utan samtycke då?

Ja. Om det är en nödsituation och du bedömer att journalinformationen kan ha betydelse för patientens liv och hälsa får nödåtkomstknappen användas. Detta gäller endast för en nödsituation och ska dokumenteras i journalen.

Om patienten är obeslutsförmögen kan jag inte använda NPÖ då?

När en patient är oförmögen att ta eget beslut ska du alltid ta ställning till patientens uppfattning om sammanhållen journalföring. Här kan närstående vara till hjälp med upplysningar om patientens inställning. Det är legitimerad personal som gör en bedömning om patienten skulle ha lämnat samtycke om beslutsförmåga hade funnits.

Vad menas med att delar av journalen är spärrad?

Patienten har möjlighet att på eget initiativ spärra journalinformation i Sammanhållen journalföring. Då visas en lås-ikon och texten Spärrad information. Du kan då inte ta del av den informationen. Du kan inte se vilken information som har spärrats eller vilken vårdgivare som lagt in spärren.

Om patienten ber mig att spärra journalanteckningar vad gör jag då?

För mer information se rutin Patientbegärd spärr - rutin. (pdf)

Om patienten ber mig att häva spärr av journalanteckning vad gör jag då?