Kvalitetsregister

Vid inrapportering av patientdata till nationella kvalitetsregister ställs allmänna krav på information till patienter och allmänhet samt specifik, riktad information till varje patient.

Varje patient tillfrågas om deltagande och samtycke till registrering innan detta sker.

När en patient tillfrågas

  1. Muntlig information till patienten innan registrering sker.
  2. Skriftlig information till patienten innan registrering sker.
  3. Patientsamtycke innan registrering sker